Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini u Opštini Rožaje

Datum objave: 10.06.2020 09:04 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br.21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list CG“, broj 44/10), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Službeni list RCG“, broj 20/04) i zaključaka Vlade Crne Gore, broj 07-2668 od 28. maja 2020. godine, Ministarstvo finansija objavljuje 


                                                             JAVNI P O Z I V ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU 
                                           ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ROŽAJE

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore, koju čini:

- katastarska parcela broj 2608/33, površine 760 m2, upisana u list nepokretnosti broj 1805, KO Rožaje, Opština Rožaje

2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog javnog poziva iznosi ukupno 19.760,00€, odnosno 26,00€/m2.


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 15, dana 22.06.2020. godine, ponedjeljak u 10:00 časova.

4.Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to: 988,00 €.

Uplata novčanog depozita se vrši na žiro račun Ministarstva finansija br. 550-5590-94 - za učešće za javnom nadmetanju. 

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 7, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 17.06.2020. godine (od 10-13 časova).

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 19.06.2020. godine do 15 h.

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.

Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik prodaje koji ponudi iznos početne cijene za određenu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.

5.Ostali uslovi

Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja. 

Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku od 60 (šesdeset) dana od dana javnog nadmetanja ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja za konkretne nepokretnosti.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/224-870. 

Tekst ovog javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva finansija www.mif.gov.me