Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za prodaju nepokretnosti u KO Savski Venac – Beograd, Republika Srbija, u svojini Države Crne Gore

Datum objave: 04.10.2019 09:30 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


 

KOMISIJA ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI  U KO SAVSKI VENAC - BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA, U SVOJINI DRŽAVE CRNE GORE

 

 

Na osnovu čl. 29 i 40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, broj 44/10), člana 11 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije (“Službeni list RCG”, broj 20/04) i Zaključaka Vlade Crne Gore, broj: 07-3214, sa sjednice od 18.07.2019. godine, Komisija za prodaju nepokretnosti u KO Savski Venac – Beograd, Republika Srbija, u svojini Države Crne Gore, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U KO SAVSKI VENAC - BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA, U SVOJINI DRŽAVE CRNE GORE

 

 

 

1. Predmet Javnog poziva:

 

- podrum površine 191 m2, evidencijski broj posebnog dijela objekta 12, broj posebnog dijela objekta BB, po načinu korišćenja poslovni prostor za koji nije utvrđena djelatnost-prostorije pravo i lijevo od stepeništa,

- kancelarije na drugom spratu, ukupne površine 650 m2, evidencijski broj posebnog dijela objekta 13, broj posebnog dijela objekta BB, po načinu korišćenja poslovni prostor za koji nije utvrđena djelatnost-sve kancelarije sa kancelarijskim hodnikom i

- kancelarijski prostor na trećem spratu, površine 247 m2, evidencijski broj posebnog dijela objekta 14, broj posebnog dijela objekta BB, po načinu korišćenja poslovni prostor za koji nije utvrđena djelatnost-kancelarijski prostor desno od ulaza na kraju,

koji se nalaze na katastarskoj parceli broj 11108/7/1, upisanoj u listu nepokretnosti broj 3746, KO Savski Venac, Beograd, Republika Srbija.

 

2. Početna cijena nepokretnosti koje su predmet javnog nadmetanja

 

Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog Javnog poziva ukupno iznosi 916.414,10 €, shodno Izvještaju Uprave za nekretnine Crne Gore o procjeni vrijednosti nepokretnosti u Beogradu, broj 02-6560/2 od 10.04.2019. godine.

 

3.      Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

 

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, usmenim javnim nadmetanjem (aukcija) u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, ulica Stanka Dragojevića broj 2, kancelarija broj 40, dana 24.10.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova.

 

4. Uslovi za učešće na javnom nadmetanju:

 

4.1 Imovina iz tačke 1 Javnog poziva prodaje se u viđenom stanju.

 

4.2 Imovina iz tačke 1 Javnog poziva ne može se prodavati odvojeno.

 

4.3 Na javnom nadmetanju mogu učestvovati sva zainteresovana domaća i strana fizička i pravna lica, uključujući konzorcijume, koja otkupe aukcijsku dokumentaciju, potpišu izjavu o čuvanju povjerljivosti podataka u skladu sa ovim Javnim pozivom i koja uplate depozit u iznosu od 5% iznosa početne cijene za predmetne nepokretnosti, i to 45.820,70 €.

 

Naknada za otkup aukcijske dokumentacije iznosi 1.500,00 € (hiljadu i pet stotina eura), a uplata se vrši na račun Ministarstva finansija, broj 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom „otkup aukcijske dokumentacije“.

 

Aukcijska dokumentacija se može otkupiti od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do 18.10.2019. godine, do 13:00 časova.

 

Ukoliko je ponuđač konzorcijum , dovoljno je da jedan od članova otkupi aukcijsku dokumentaciju.

 

4.4 Depozit se uplaćuje na račun Ministarstva finansija, broj 550-5590-94, kod Podgoričke banke, sa naznakom „depozit za učešće na javnom nadmetanju“.

 

Ukoliko zainteresovana lica vrše plaćanje naknade za otkup aukcijske dokumentacije ili uplaćiju depozit iz inostranstva, instrukcije za plaćanje se mogu dobiti slanjem zahtjeva na e-mail vesna.simovic@mif.gov.me.

 

4.5 Obrazac prijave za učešće na aukciji predstavlja dio aukcijske dokumentacije i može se preuzeti nakon dostavljanja dokaza o uplati naknade za otkup aukcijske dokumentacije  Komisiji za prodaju nepokretnosti u KO Savski Venac – Beograd, Republika Srbija, u svojini Države Crne Gore (u daljem tekstu „Komisija za prodaju nepokretnosti“), od dana objavljivanja ovog Javnog poziva do 18.10.2019. godine, do 13:00 časova, koji je ujedno i posljednji dan roka za podnošenje prijava.

 

4.6 Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog javnog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju nepokretnosti, u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije (“Službeni list RCG”, broj 20/04).

 

4.7 Postupak usmenog javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene.

U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

 

4.8 Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje usmenog javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme prisupi makar jedan ponuđač, a koji ponudi iznos početne cijene za predmetne nepokretnosti.

 

4.9 Ponuđač koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva.

 

 

 

 

 

5. Posjeta nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva

 

5.1 Sva zainteresovana lica mogu posjetiti nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva, svakog radnog dana u periodu od objavljivanja Javnog poziva do 15.10.2019. godine, do 15:00 časova.

 

5.2 Sva zainteresovana lica iz tačke 5.2. ovog Javnog poziva su u obavezi prethodno uputiti zahtjev za posjetu nepokretnosti koje su predmet Javnog poziva Komisiji za prodaju nepokretnosti.

 

5.3 Komisiji za prodaju nepokretnosti će na dostavljeni zahtjev iz tačke 5.2 odgovoriti u roku od 2 (dva) radna dana.

 

6. Ostali uslovi javnog nadmetanja

 

6.1 Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 30 (trideset) dana od dana usmenog javnog nadmetanja.

 

6.2 Ukoliko kupac ne zaključi Ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi Ugovor o kupoprodaji imovine iz tačke 1 ovog Javnog poziva sa ponuđačem usmenog javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

 

6.3. Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

 

6.4. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana usmenog javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

6.5. Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na teret kupca.

 

6.6 Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija Crne Gore, kancelarija broj 40, ulica Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja usmenog javnog nadmetanja.

 

6.7 Komisija za prodaju nepokretnosti zadržava pravo da izmijeni ili dopuni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, najkasnije 3 (tri) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda, uključujući i odredbe koje definišu rokove.

 

6.8 Sva eventualna pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, potrebno je uputiti Komisiji za prodaju nepokretnosti

 

 

Adresa i kontakt Komisije za prodaju nepokretnosti:

Ministarstvo finansija, kancelarija broj 14

Ulica Stanka Dragojevića broj 2

Podgorica

Telefon: +382 20 248 512

E-mail: vesna.simovic@mif.gov.me