Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu teksta nacrta Carinskog zakona

Datum objave: 26.09.2019 14:11 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl.list Crne Gore“ broj: 41/18), Ministarstvo finansija upućuje

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE

U RADNOM TIJELU ZA IZDRADU TEKSTA NACRTA CARINSKOG ZAKONA

Priprema nacrta novog Carinskog zakona proizilazi iz potrebe daljeg usaglašavanja crnogorskog carinskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije u ovoj oblasti. Novi Carinski zakon imaće za cilj pojednostavljenje i olakšanje trgovine, i istovremeno zaštitu finansijskih i ekonomskih interesa države, kao i sigurnosti i bezbjednosti građana Crne Gore. Zakon će takođe, obezbijediti pravni osnov za potpuni prelazak na bespapirno poslovanje i elektronsku razmjenu informacija u postupcima carinjenja robe.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom tijelu: Nevladine organizacije u Radnom tijelu mogu imati jednog predstavnika.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom tijelu:

- da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu:

- da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:

- dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

Rok i način dostavljanja predloga: Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti ovdje.

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivu Ministarstva finansija, radnim danima od 8 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili na adresu:

Ministarstva finansija

Direktorat za poreski i carinski sistem

Bulevar Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica

sa napomenom: „Predlaganje kandidata za člana Radnog tijela za izradu teksta Nacrta Carinskog zakona“.

Ministarstvo finansija će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ce Radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ga/je predložile.

Uz tu listu, Ministarstvo finansija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju predložene uslove.

Predlog kandidata/kinja za člana/cu Radnog tijela biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Naziv organizacione jedinice koja je odgovorna za realizacuiju pitanja koje sagledava Radna grupa je: Direktorat za poreski i carinski sistem.

 

Za člana radne grupe Ministarstvo finansija će, aktom o obrazovanju Radne grupe, izabrati onog kandidata koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Radnu grupu izvršiće ministar finansija.