Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив за подношење понуда на Тендеру за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Бар, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње ексклузивних објеката туризма, и то хотела категорије пет зв

Датум објаве: 01.08.2019 10:42 | Аутор: Министарство финансија

Испис Штампај страницу


На основу чл. 29 и 40 Закона о државној имовини (“Службени лист ЦГ”, бр. 21/09 и 40/11), члана 5 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини (“Службени лист ЦГ”, број 44/10) и Закључака Владе Црне Горе, број: 07-3312 од 25.07.2019. године, Тендерска комисија за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Бар, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње ексклузивних објеката туризма, и то хотела категорије пет звјездица, објављује


                                                                                ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ТЕНДЕРУ ЗА ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊИМА У ОПШТИНИ БАР, У ВЛАСНИШТВУ ДРЖАВЕ ЦРНЕ ГОРЕ, СУБЈЕКТ РАСПОЛАГАЊА ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ЕКСКЛУЗИВНИХ ОБЈЕКАТА ТУРИЗМА, И ТО ХОТЕЛА КАТЕГОРИЈЕ ПЕТ ЗВЈЕЗДИЦА


1. Основни подаци о непокретности која је предмет продаје су: 

катастарске парцеле бр. 4931/3 пов. 1.105 м2, 4931/3 број зграде 1 пов. 62 м2, 4954/5 пов. 458 м2, 4955/1 пов. 4.022 м2, 4955/2 број зграде 1 пов. 144 м2, 4955/2 пов. 627 м2, 4956 пов. 2.851 м2, 4957/1 пов. 12.510 м2, 4959/1 пов. 1.075 м2, 4960/1 пов. 2.734 м2, 4961/3 пов. 32 м2, 4964/3 пов. 214 м2, 4965/3 пов. 273 м2, 4967/3 пов. 498 м2 и 4968/3 пов. 1.573 м2, све уписане у лист непокретности број 152, КО Нови Бар, као својина Црне Горе 1/1 субјект располагања Владе Црне Горе 1/1, 
све укупне површине 28.178 м2, а које улазе у захват урбанистичке парцеле УП1, зона А, Блок 1, ДУП Тополица ИИИ – Измјене и допуне, чија је намјена туризам – хотели Т1, у оквиру које је планирана изградња ексклузивних објеката туризма, и то хотела категорије пет звјездица.

2. Општи услови

2.1 Имовина из тачке 1 Јавног позива продаје се у виђеном стању. 

2.2 Минимална цијена имовине из тачке 1 овог Јавног позива износи 132,00 еура по м², у складу са Извјештајем о процјени вриједности имовине, коју је израдила мр Сања Радовић, овлашћени процјењивач, од 10.07.2019. године.

2.3 На тендеру могу учествовати сва заинтересована лица, укључујући конзорцијуме, која откупе Тендерску документацију и потпишу изјаву о чувању повјерљивости података у складу са овим Јавним позивом („Учесник на тендеру“).

Накнада за откуп тендерске документације износи 30.000,00 € (тридесет хиљада еура), а уплата се врши на рачун наведен у тачки 2.5 овог Јавног позива.

Тендерска документација се може откупити од дана објављивања овог Јавног позива до 02.09.2019. године, до  15:00 часова.

2.4 Понуђач уз понуду мора уплатити депозит или доставити банкарску Гаранцију понуде у корист Министарства финансија у износу од 300.000,00 € (три стотине хиљада еура), издату од банке која има кредитни рејтинг најмање БББ према Стандар анд Поор'с  агенцији или банке коју Тендерска комисија, према својој дискрецији, одобри на основу унапријед достављеног захтјева. 

2.5 Депозит се уплаћује на рачун Министарства финансија, број 550-5590-94, код Подгоричке банке.

Трошкове Гаранције сноси Понуђач.


3. Учесници на тендеру и квалификациони услови

3.1 Учешће на Тендеру биће омогућено заинтересованим лицима (укључујући и Конзорцијум) која су: 
поднијела захтјев Тендерској комисији за добијање Тендерске документације у оквиру рока за подношење Пријаве за учешће на Тендеру и која су сходно томе:
потписала Изјаву о повјерљивости и
платила накнаду за добијање Тендерске документације у износу од 30.000,00 еура (тридесет хиљада еура)
(у даљем тексту: Учесник на тендеру)

Захтјев за откуп Тендерске документације са јасним називом „Захтјев за откуп Тендерске документације“ – Тендерска комисија за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Бар, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње ексклузивних објеката туризма, и то хотела категорије пет звјездица („Тендерска комисија“) доставља се препорученом поштом или е-маилом, назначеним у тачки 8.

3.2 Заинтересованим учесницима на Тендеру се доставља поштом или е–маилом Изјава о повјерљивости. Учесници на Тендеру, достављају Тендерској комисији потписану Изјаву о повјерљивости и доказ о уплати накнаде за Тендерску документацију.  

3.3 Учесник на Тендеру квалификоваће се као Понуђаћ ако испуњава сљедеће Квалификационе услове:
Понуђач мора доказати да је у последње три пословне године остварио позитиван финансијски резултат.
Понуђач мора доказати да је у току последње три пословне године остварио промет од најмање 50.000.000,00 еура.
Понуђач мора имати Писмо о намјерама или склопљен Уговор о управљању са реномираном компанијом која у свом власништву, сувласништву или под управљањем има најмање два хотела и/или ризорта, категорије минимум пет звјездица.
(заједно: „Квалификациони услови“)

3.4 Квалификациони услови морају бити испуњени кумулативно. Испуњеност услова оцјењиваће се након пријема и отварања пакета са Понудама.

3.5 Понуду такође може поднијети Учесник на тендеру у име Конзорцијума или Конзорцијум заједно са свим члановима Конзорцијума, под условом да бар један члан Конзорцијума  или сви чланови Конзорцијума заједно испуњавају Квалификационе услове, као и да чланови Конзорцијума одговарају неограничено солидарно за обавезе сваког од њих. Одговорности и обавезе сваког члана Конзорцијума у односу на предмет Понуде морају бити дефинисане и наведене у Понуди. 

3.6 Од Понуђача се, између осталог, очекује: 
Да понуди минималну цијену од 132,00 еура/м2.
Да достави Инвестициони програм у коме се прецизно наводе структура и динамика инвестиција и планирани извор потребног инвестиционог капитала. 
Инвестициони програм мора бити обезбијеђен прихватљивом гаранцијом банке. Предложени Инвестициони програм представљаће један од критеријума за оцјену Понуде. 

4. Посјета непокретности које су предмет Јавног позива

Учесници на тендеру могу, уз претходну најаву Тендерској комисији, посјетити непокретност која је предмет Јавног позива, сваког радног дана у периоду од објављивања јавног позива до 02.09. 2019. године, до 12:00 часова.

5. Соба са подацима

5.1. Учесници на Тендеру имаће прилику да изврше анализу документације, поред посјете непокретности која је предмет Јавног позива и преко Собе са подацима у периоду од објављивања Јавног позива  до 02.09.2019. године, до 15:00 часова, а по договору са Тендерском комисијом.

5.2 Подносећи Понуду, Понуђач потврђује да је обавио све неопходне анализе и прибавио довољно информација у вези са предметом Тендера, као и да је провјерио све податке дате у Јавном позиву и Тендерској документацији.

5.3 Било какав пропуст да се достављени подаци провјере не ослобађа понуђача, у случају додјељивања Уговора, обавеза на које се понудом обавезао.

5.4 Соба са подацима налази се у просторијама Министарства финансија, улица Станка Драгојевића број 2 (канцеларија број 14а), у Подгорици. 

6. Рок за достављање понуда

6.1.Понуде се достављају непосредном предајом Тендерској комисији или препорученом поштом на адресу наведену у тачки 8 овог Јавног позива, закључно са 13.09.2019. године, до 15:00 часова, по локалном времену.

6.2. Понуде пристигле након рока за достављање понуда, без обзира на начин на који су достављене, неће се разматрати и неотворене ће се вратити понуђачима.

7. Мјесто и датум отварања понуда

7.1. Отварање понуда извршиће се дана 16.09.2019. године, са почетком у 15:30 часова, у сали број 40, у згради Министарства финансија, улица Станка Драгојевића број 2, Подгорица, о чему се овим путем обавјештавају понуђачи, па им се друго обавјештење неће слати. 

7.2.  Отварању понуда могу присуствовати и овлашћени представници понуђача. 8. Посебни услови

Тендерска Комисија задржава право да измијени или допуни поједине одредбе овог Јавног позива, најкасније 3 (три) дана прије рока за достављање понуда, укључујући и одредбе које дефинишу рокове.

Сва питања у вези са овим Јавним позивом, потребно је упутити Тендерској комисији за продају непокретности са инвестиционим улагањима у Општини Бар, у власништву Државе Црне Горе, субјект располагања Влада Црне Горе, ради изградње ексклузивних објеката туризма, и то хотела категорије пет звјездица


                                                                    Адреса и контакти Тендерске комисије:
                                                                 Министарство финансија, канцеларија број 14
                                                                        Улица Станка Драгојевића број 2
                                                                                       Подгорица
                                                                             Телефон: +382 20 248 512
                                                                     Е-маил:маја.митровиц@миф.гов.ме
                                                                         весна.симовиц@миф.гов.ме
                                                                          тања.јановиц@миф.гов.ме