Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U SAVJETU STATISTIČKOG SISTEMA

Datum objave: 28.05.2019 12:36 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, br. 041/2018) Ministarstvo finansija objavljuje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U SAVJETU STATISTIČKOG SISTEMA

 U skladu sa članom 12 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, radi unapređenja statističke kulture i znanja i staranja o potrebama korisnika zvanične statistiku, Ministarstvo finansija osniva Savjet statističkog sistema. Članom 14 istog zakona predviđeno je članstvo jednog predstavnika nevladinog sektora u radu Savjeta statističkog sistema.
Broj predstavnika NVO u Savjetu statičkog sistema: jedan (1).

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u Komisiji:

 - da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;

- da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;

- da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo sprovela  istraživanje,  izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

- da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

 Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Komisiji:

 - da ima prebivalište u Crnoj Gori;

- da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo;

- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog predstavnika nevladine organizacije, dostavi i sljedeću dokumentaciju:

 - dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

- fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

- dokaz da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

- izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

- fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjetu;

- biografija predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjetu;

- dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

- izjava predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjetu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

- izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Komisiji

Rok i način dostavljanja predloga: putem pošte, Ministarstvu finansija na adresu:

 Ministarstvo finansija

Ulica Stanka Dragojevića broj 2

81 000 Podgorica

Sa napomenom “predlaganje kandidata za člana Savjeta statističkog sistema”

 u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Naziv organizacione jedinice organa državne uprave koja je odgovorna za realizaciju pitanja koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo: Direktorat za ekonomsku i razvojnu politiku – Ministarstvo finansija i Uprava za statistiku.

Predlog kandidata za člana komisije biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Ministarstvo finansija će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje predloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz tu listu, Ministarstvo finansija objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nisu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju tražene uslove.

Ministar finansija aktom o obrazovanju Savjeta statističkog sistema izabraće za člana tog Savjeta predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu vrši ministar finansija.
 
Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se nalazi u prilogu ovog poziva.