Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNE STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI - Linija za pripremu duvana – COMAS, KOJA SE NALAZI U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

Datum objave: 31.01.2019 13:23 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji i davanja u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10) i Zaključka Vlade Crne Gore br. 07-5854 od 20.12.2018. godine, Ministarstvo finansija objavljuje

JAVNI POZIV 
ZA UČEŠĆE NA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU POKRETNE STVARI U DRŽAVNOJ SVOJINI - Linija za pripremu duvana – COMAS, KOJA SE NALAZI U STAROJ FABRICI “DUVANSKOG KOMBINATA” – PODGORICA

1.Predmet prodaje i početna cijena

Predmet prodaje putem javnog nadmetanja je sredstvo – pokretna stvar u državnoj svojini i to:
Sredstvo - pokretna stvar  Početna cijena [€] Godina proizvodnje
Linija za pripremu duvana - COMAS 937.463,94 1994.

2. Mjesto i vrijeme odžavanja javnog nadmetanja

Prodaja pokretne stvari iz tačke 1 će se vršiti usmenim javnim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojevića br. 2, dana 14. februara 2019. godine (četvrtak), sa početkom u 10 časova. 

3. Uslovi javnog nadmetanja

Pravo učešća na predmetnom javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica, koja uplate depozit za učešće na javno nadmetanje u iznosu od 5% od početne cijene predmeta prodaje. 

Depozit se uplaćuje na račun br. 550-5590-94, sa naznakom sredstva depozita za učešće na javno nadmetanje – Ministarstvo finansija.

Smatra se da učesnici koji su platili depozit za javno nadmetanje, prihvataju početnu cijenu predmeta prodaje.

Obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji br. 7 u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 12. februara 2019. godine (od 10 – 14 h). 

Minimalnu promjenu raspona ponuda u postupku javnog nadmetanja, utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine, u skladu sa navedenom Uredbom  (prodaja državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije).

Postupak javnog nadmetanja se završava ako nijedan od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene cijene.


U tom slučaju, kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene za predmet prodaje.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmeta prodaje.

4.Ostali uslovi javnog nadmetanja

Kupac je dužan da kupoprodajnu cijenu (u novcu – eurima) za predmetnu pokretnu stvar iz tačke 1, uplati u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja.

Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore – Ministarstvom finansija, zaključi ugovor o kupoprodaji, u roku od 8 (osam) dana od dana izvršene uplate kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu ili ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 8 (osam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi poreza na promet (preuzimanja i izmještanja pokretne stvari, kao i sve nastale troškove u vezi kupoprodaje pokretne stvari iz tačke 1), padaju u cjelosti na teret kupca.

Pokretna stvar se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” i neće se primati ni prihvatiti nikakva reklamacija koja se odnosi na kvalitet i ostale karakteristike pokretne stvari iz tačke 1.

Kupac pokretne stvari iz tačke 1, je obavezan da definitivno preuzme i  izveze iz kruga stare fabrike “Duvanskog kombinata” – Podgorica, kupljenu stvar, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne preuzme kupljenu pokretnu stvar u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Zainteresovani mogu izvršiti uvid u pokretnu stvar iz tačke 1, koja je predmet prodaje svakog radnog dana, u periodu od 04. februara 2019. do 11. februara 2019. godine, u vremenskom intervalu od 10 – 14 h, na lokaciji stare fabrike “Duvanskog kombinata” – Podgorica. (ulica Cetinjski put bb). 

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstva finansija, ul. Stanka Dragojevića br. 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja.

Bliže informacije u vezi predmetne pokretne stvari, mogu se dobiti u Ministarstvu finansija (kontakt telefon br. 020 – 224 – 870 i 020 – 241 – 210).