Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI P O Z I V ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BAR

Datum objave: 10.12.2018 13:48 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


JAVNI P O Z I V
ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BAR

1. Predmet zakupa

Predmet davanja u zakup je državna imovina u svojini Crne Gore, koju čini:

-katastarska parcela broj 2416/8, površine 250 m2, upisana u list nepokretnosti broj 2256, KO Kunje, Opština Bar.  

2. Početna cijena na  javnom nadmetanju

Početna cijena zakupa na godišnjem nivou iznosi 1.596,00€.

3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Davanje u zakup nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 14, dana 20.12.2018. godine, četvrtak, sa početkom  u 10:00 časova.

4.Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene zakupnine, i to: 79,80 €.

Uplata novčanog depozita se vrši na žiro račun Ministarstva finansija br. 550-5590-94 - za učešće za javnom nadmetanju. 

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 17.12.2018. godine (od 10-13 časova).

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 19.12.2018. godine, do 15 h.

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog nadmetanja utvrđuje Komisija za davanje u zakup državne imovine u skladu sa Uredbama o prodaji državne imovine putem javnog nadmetanja – aukcije.

Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju zakupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za održavanje javnog nadmetanja, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cijene zakupnine na godišnjen nivou.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se zakupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za zakup predmetne imovine.

5.Ostali uslovi

Zakupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja. 

Ukoliko zakupac ne zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti u državnoj svojini, u predviđenom roku od 60 (šezdeset) dana od dana javnog nadmetanja ili ne isplati cijenu zakupa u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a zakupac ima pravo da zaključi ugovor o zakupu predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni zakupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u cijenu zakupa.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na zakupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja za konkretne nepokretnosti.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/225-913

Tekst ovog javnog poziva objavljen je na sajtu Ministarstva finansija www.mif.gov.me