Manja slova Veća slova RSS

>

Ministarstvo finansija u prethodne dvije godine dalo snažan doprinos razvoju

Datum objave: 26.11.2018 16:00 | Autor: Ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Ojačane finansije, podstaknut snažan ekonomski rast

U prethodne dvije godine ojačana je stabilnost javnih finansija i podstaknut ekonomski rast koji je, prema podacima Monstata, u prošloj godini iznosio 4,7 odsto, a u prvoj polovini tekuće 4,8 odsto, što je najviša stopa rasta u zemlji od 2009. Ministarstvo je, u protekle dvije godine dalo snažan doprinos realizaciji mjera ekonomske politike Vlade usmjerene na održiv i inkluzivan ekonomski rast, koji će doprinijeti povećanju kvaliteta života svih graðana, realizovane su aktivnosti koje se odnose na jacanje fiskalne stabilnosti i na povećanje konkurentnosti ekonomije.
Projekcije Ministarstva finansija govore da će realni ekonomski rast u 2018. iznositi 4,1 odsto.

POKAZATELJI

-Najznačajniji uticaj na rast ekonomije tokom 2017. i 2018. imale su investicije u osnovna sredstva, kojima su u velikoj mjeri doprinijele i investicije iz državnog budžeta, i povećani prihodi od turizma. Ekonomski rast je doprinio otvaranju novih radnih mjesta, naročito u sektorima graðevinarstva, preraðivacke industrije i turizma, a broj zaposlenih u Crnoj Gori u odnosu na 2016. godinu je povećan za blizu 11.000 lica navode iz Ministarstva.Rast je doprinio poboljšanju životnog standarda stanovništva, što potvrðuju podaci o BDP per capita (po stanovniku), koji je povećan na 46 odsto EU prosjeka, uz projekciju daljeg povecanja u narednim godinama.

-Mjere fiskalne konsolidacije sadržane u Fiskalnoj strategiji Vlade za period 2017-2020. godine, koje su po prirodi stvari nepopularne, nijesu usporile ekonomsku aktivnost u zemlji. Mjerama fiskalne konsolidacije doprinijelo se punom obezbjeðenju redovnosti isplata plata, penzija, socijalnih davanja i vršenju svih javnih funkcija države navode iz ovog Vladinog resora. Fiskalnom konsolidacijom je promijenjena i struktura pojedinih rashoda i njihova pravednija raspodjela i povecani su iznosi pojedinih socijalnih davanja i obezbijeðena sredstva za redovno usklaðivanje penzija.

-U širem smislu, na rashodnoj strani, omogućeno je ostvarivanje suficita tekuce budžetske potrošnje prvi put od 2008. godine, cime je obezbijeðen fiskalni prostor za povećanje ulaganja u infrastrukturne projekte kojima se stvaraju uslovi za dugoročni ekonomski rast. Na prihodnoj strani budžeta u periodu 2016 -2018. godine povećani su prihodi za oko 270 miliona eura ili za 18 odsto, čemu je doprinijela i snažna ekonomska aktivnost u zemlji ocijenili su oni.Kombinovanjem mjera usmjerenih na povećanje prihoda i optimizovanje javne potrošnje omogućeno je smanjenje budžetskog deficita za oko 3 odsto BDP u 2017. godini u odnosu na scenario bez fiskalne konsolidacije.

-Istovremeno je obezbijeðeno da se novo zaduživanje vrši iskljucivo za finansiranje kapitalnog budžeta kao glavne razvojne komponente. Ovi rezultati u upravljanju javnim finansijama su uticali na poboljšanje kreditnog izgleda kod kreditnih agencija, čime su obezbijeðeni i povoljniji uslovi za ucešće Crne Gore na meðunarodnom finansijskom tržištu ocijenili su u Ministarstvu.


ZAKONI

Od početka mandata 41. Vlade sproveden je, ili je u toku, niz aktivnosti u nadležnosti Ministarstva finansija koje se odnose na izradu zakonskih rješenja važnih za dalje poboljšanje konkurentnosti privrede, jačanje stabilnosti javnih finansija i očuvanje dinamičnog ekonomskog rasta.

-U oblasti poreskog i carinskog sistema, donošenjem poreskih propisa i njihovom adekvatnom primjenom, obezbjeðuje se kreiranje konkurentnog i stabilnog poreskog sistema i povećava se efikasnost poreske administracije. Istovremeno se obezbjeðuje ostvarivanje ciljeva fiskalne i ukupne ekonomske politike Vlade. Tokom 2017. usvojene su izmjene Carinskog zakona kojim se vrši dalja harmonizacija sa evropskim carinskim zakonodavstvom, usmjerenim na dalje olakšice u trgovini. U oblasti unutrašnjih kontrola nastavljeno je sa usklaðivanjem zakonodavnog okvira sa najboljom praksom zemalja clanica EU kroz usvajanje Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama, kojim je uveden koncept menadžerske odgovornosti podsjecaju iz Ministarstva. Redovnu aktivnost Ministarstva finansija čini veoma kompleksan proces izrade godišnjih nacrta zakona o budžetu, kao refleksije mjera ekonomske politike Vlade i procesa fiskalne konsolidacije, kao i godišnjih nacrta zakona o završnom računu budžeta. Ministarstvo finansija je u 2018. pripremilo veći broj novih zakonskih rješenja, važnih za ostvarenje ciljeva ekonomske i razvojne politike u narednom periodu. 

-Donesen je i predlog zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se znacajno unapreðuje sistem njihovog finansiranja, posebno za opštine koje pripadaju sjevernom regionu u cilju ravnomjernijeg regionalnog razvoja. Predloženim zakonskim odredbama predviðeno je povećanje procenta ustupanja poreza na dohodak fizičkih lica opštinama sjevernog regiona sa 12 na 50 odsto, a za opštine koje imaju ispod 3.000 stanovnika taj procenat je povecan na 70 odsto, kriterijumi za utvrðivanje prava
korišćenja sredstava Egalizacionog fonda i pravičnije raspodjele tih sredstava izmeðu jedinica lokalne
samouprave, kao i uspostavljanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata koji će funkcionisati po takozvanom revolving modelu objasnili su iz Ministarstva.


AMBIJENT

Za unapreðenje investicionog ambijenta pripremljen je novi regulatorni okvir reflektovan u nacrtu zakona o javno-privatnom partnerstvu, čiji prijedlog treba uskoro da usvoji Vlada, sa ciljem jedinstvenog podizanja kvaliteta usluga za korisnike u ključnim sektorima za dalji ekonomski napredak.

-Takoðe, nakon izmjene Zakona o javnim nabavkama 2017.godine, radi povecanja efikasnosti u realizaciji razvojnih projekata, pristupilo se izradi novog zakona o javnim nabavkama u skladu sa EU direktivama, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji. Pripremljena je i Uredba o objedinjenim javnim nabavkama, a u izradi je i zakon o zaštitniku imovinskopravnih interesa Crne Gore. Pripremljen je i nacrt zakona o administrativnim taksama, kao i o lokalnim komunalnim taksama najavili su iz ovog resora. Ministarstvo finansija će i u narednom periodu, shodno Programu rada Vlade i Fiskalnoj strategiji, nastaviti sa sprovoðenjem mjera fiskalne politike i strukturnih reformi u okviru svoje nadležnosti.

-Cilj je doprinos postizanju budžetskog suficita od 2020. godine i smanjenju nivoa javnog duga koji su važni za dalje jačanje makroekonomske stabilnosti i ostvarenje održivog ekonomskog rasta naveli su iz Ministarstva.


Komisija Crnoj Gori odobrila da samostalno upravlja sa 166 miliona

Prethodne dvije godine bile su uspješne i sa aspekta jačanja kapaciteta i aktivnosti u domenu upravljanja pretpristupnom podrškom EU, kroz IPA fondove.

- EK je Crnoj Gori dodijelila da indirektno samostalno upravlja i sprovodi programe za nekoliko sektora
ukupne vrijednosti oko 166 miliona eura. Od tog iznosa se na sredstva iz EU odnosi 106 miliona eurakažu u Ministarstvu.
Objasnili su da je to rezultat saradnje Ministarstva finansija sa relevantnim resorima, uz snažniju bilateralnu saradnju sa Delegacijom EU u Podgorici u periodu 2016-2018.


Poboljšana ročnost duga

U Ministarstvu kažu da su dvije finansijske operacije: emisija euroobveznica i dobijanje garancije Svjetske banke za razvojnu politiku (PBG1) doprinijele poboljšanju kvaliteta duga i produženju njegove ročnosti.

- Ročnost državnog duga je na kraju treceg kvartala 2018. poboljšana na 5,1 godinu sa 4,6 godina na kraju 2017, a kamatna stopa iznosi 3,1 odsto - pojasnili su iz Ministarstva.
Emisija euroobveznica u vrijednosti od 500 miliona eura iz aprila 2018. sa rokom dospjeca od sedam godina i kamatnom stopom od 3,375 odsto iskorišcena je, navode oni, za refinansiranje obveznica kao dijela javnog duga u vrijednosti od 362,35 miliona eura, koje dospijevaju 2019, 2020. i 2021. godine.
- Time je smanjen pritisak za otplatu duga u ovim godinama i produžena rocnost duga pc obveznicama. Na osnovu dobijene garancije Svjetske banke - PBG1, zakljucen je komercijalni kreditni aranžman u vrijednosti od 250 miliona eura, sa veoma niskom kamatnom stopom i rokom dospjeća od 12 godina, za potrebe finansiranja budžeta, odnosno refinansiranja dijela javnog duga i produžetak njegove ročnosti - objasnili su iz Ministarstva.


Naplaćeno blizu 42 miliona eura poreskog duga

U Ministarstvu finansija kažu da su do sada naplatili blizu 42 miliona eura poreskog duga.
- Od početka primjene ovog zakona o reprogramu poreskog potraživanja, odobren je reprogram za 6.857 poreskih obveznika sa iznosom osnovnog duga od 160.971.018 eura i iznosom kamate 23.750.587 eura. Do sada je naplaćeno 41.991.995 eura poreskog duga, što je više od plana po Fiskalnoj strategiji, a stopa naplate iznosi 71,71 odsto - kažu u Ministarstvu uz podsjećanje da zakon omogućava otplatu na 60 mjesečnih rata.
U 2018. su otpočeli projekat modernizacije poreske administracije u saradnji sa Svjetskom bankom u cilju uvoðenja integrisanog sistema upravljanja prihodima i povećanja njihove naplate. Pripremljen je i nacrt zakona o elektronskoj fiskalizaciji u cilju daljeg suzbijanja nelojalne konkurencije i neformalne ekonomije.
U prethodne dvije godine izmijenjeno je više zakona: o akcizama, o PDV, o porezu na dohodak fizičkih lica.