Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BIJELO POLJE

Datum objave: 11.10.2018 12:02 | Autor: ministarstvo finansija

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", br. 21/09 i 40/11), Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Službeni list RCG“, broj 20/04), i zaključaka Vlade Crne Gore broj: 07-4179  sa sjednice od 13. septembra 2018. godine, Ministarstvo  finansija objavljuje 


                                                                       JAVNI P O Z I V
ZA UČEŠĆE NA  JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BIJELO POLjE


1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je državna imovina u svojini Crne Gore koju čini:

- katastarska parcela broj 841/6, površine 135 m², upisana u list nepokretnosti broj 485, KO Bistrica, Opština Bijelo Polje. 


2. Početna cijena nepokretnosti koja je predmet javnog nadmetanja
Početna cijena nepokretnosti iz tačke 1 ovog javnog poziva iznosi 499,50 €, odnosno 3,7 €/m².


3. Mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

Prodaja nepokretnosti iz tačke 1 će se vršiti, javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Ministarstva finansija, Stanka Dragojevića 2, kancelarija broj 114, dana 22.10.2018. godine,  ponedeljak u 10:00 časova.


4.Uslovi javnog nadmetanja

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju podnosioci prijava odnosno sva domaća i strana pravna i fizička lica, koja uplate depozit u iznosu od 5% od iznosa početne cijene za predmetnu nepokretnost, i to: 25,00 €.

Uplata novčanog depozita se vrši na žiro račun Ministarstva finansija br. 550-5590-94 - za učešće za javnom nadmetanju. 

Obrazac Prijave za učešće na javnom nadmetanju može se dobiti u kancelariji broj 114, u Ministarstvu finansija, svakog radnog dana, do 17.10.2018. godine (od 10-13 časova).

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 19.10.2018. godine do 15 h.

Minimalanu promjenu raspona ponuda u postupku usmenog nadmetanja utvrđuje Komisija za prodaju državne imovine u skladu sa Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije.

Postupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika ni na treći poziv ne ponudi veću cijenu od do tada ponuđene najveće cijene. U tom slučaju kupcem se proglašava učesnik koji je prvi ponudio najveću postignutu cijenu.

Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju, ako u naznačeno vrijeme pristupi makar jedan učesnik prodaje koji ponudi iznos početne cijene za određenu nepokretnost.

Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda smatraće se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne imovine.


5.Ostali uslovi

Kupac je dužan da sa Vladom Crne Gore - Ministarstvom finansija zaključi Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti u roku od 20 (dvadeset) dana od dana javnog nadmetanja. 

Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku od 20 (dvadeset) dana od dana javnog nadmetanja ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a prodavac ima pravo da zaključi ugovor o kupoprodaji predmetne imovine sa drugim ponuđačem javnog nadmetanja koji je ponudio drugu najveću cijenu.

Pravo na povraćaj depozita gubi potencijalni kupac koji podnese prijavu, a ne učestvuje, odnosno ne registruje se za javno nadmetanje.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana javnog nadmetanja, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Troškovi prenosa imovine (porez, takse i ostalo) padaju u cjelosti na kupca.

Registracija učesnika će se vršiti u prostorijama Ministarstvu finansija, Stanka Dragojevića 2, Podgorica, 15 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja za konkretne nepokretnosti.

Bliže informacije mogu se dobiti u Ministarstvu finansija, kontakt telefon: 020/225-913.