Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv domaćim i međunarodnim advokatskim kancelarijama da dostave ponude za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG

Datum objave: 10.11.2017 08:33 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Addiko banka AG je, u skladu sa Konvencijom za rješavanje investicionih sporova između država i državljana drugih država ("ICSID Konvencija") i ICSID-ovim Pravilima, Međunarodnom centru za rješavanje investicionih sporova ("ICSID"), podnijela zahtjev za arbitražu protiv Crne Gore, zbog navodnog kršenja Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Austrije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.
Ministarstvo finansija poziva sve zainteresovane domaće i međunarodne advokatske kancelarije, sa iskustvom u zastupanju država u arbitražnim postupcima pred ICSID-om, da dostave ponudu sa specifikacijom cijena usluge, za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG.

Advokatska kancelarija će pružati pravne savjete i pravnu pomoć u vezi sa Arbitražnim postupcima, odnosno usluge: 

i. izrade pravne analize slučaja, odnosno pregled i pravnu analizu dokumentacije u vezi sa Arbitražnim postupkom;
ii. izrade nacrta i podnošenje podnesaka za potrebe vođenja Arbitražnog postupka;
iii. izrade podnesaka u vezi sa imenovanjem arbitra, odnosno sa formiranjem tribunala u Arbitražnim postupcima u slučaju da se potreba za tim pojavi;
iv. konsultacije sa klijentom i savjetnicima klijenta u vezi sa pitanjima od značaja za vođenje Arbitražnog postupka;
v. zastupanje klijenta na ročištima u okviru Arbitražnih postupaka, ako ih bude; i
vi. druge pravne usluge u vezi sa Arbitražnim postupkom.

Kvalifikacioni (obavezni) uslovi koji će biti predmet bodovanja:

- Prethodno iskustvo u arbitražnim postupcima na osnovu ICSID arbitražnih pravila;
- Prethodno iskustvo u arbitražnim postupcima pred ICSID-om za najmanje 3 člana advokatske kancelarije koji će pružati usluge u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG.

Ponuda treba, posebno, da sadrži sljedeće elemente:

- Imena i biografije predloženih članova tima;
- Sastav i reference advokata koji će pružati usluge u skladu sa arbitražnim postupkom;
- Profil kandidata, detalje o iskustvu i sličnim angažmanima, uključujući informacije i detaljan opis uloge zastupnika na sličnim poslovima (posebno u arbitražnim postupcima u skladu ICSID-ovom Konvencijom i ICSID-ovim Arbitražnim Pravilima);
- Pisana izjava o nepostojanju konflikta interesa;
- Pisana izjava o dostupnosti advokata do završetka arbitražnog postupka; 
- Finansijska ponuda.

Finansijska ponuda treba, posebno, da sadrži sljedeće elemente:

- Cijenu po satu za svakog pojedinca (advokata, partnera, saradnika i/ili osoblja koji će biti angažovan u arbitražnom postupku);
- Dodatne naknade za advokate koje bi mogli pružiti tokom postupka;
- Mjesečna naknada koja bi bila naplaćena za savjetovanje elektronskim putem ili putem telefona o rutinskim pitanjima, i
- naknade za druge moguće troškove, ako postoje, kao što su pravna istraživanja, kopije, itd.

Izbor zastupnika izvršiće se na osnovu sljedećih kriterijuma:
Kvalifikacioni (obavezni uslovi)........................................................................70 poena
Finansijska ponuda..........................................................................................30 poena

Rok za podnošenje ponuda je 15. novembar 2017. godine, do 15:00 sati (po lokalnom vremenu). 

Kvalifikaciona i finansijska ponuda se dostavljaju u 2 odvojene zatvorene koverte. Ponude je potrebno dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi na crnogorskom i engleskom jeziku u tri primjerka, u zatvorenoj koverti, sa jasno naznačenim tekstom: „Ponuda za izbor pravnog zastupnika za zastupanje Crne Gore u arbitražnom postupku protiv Addiko banke AG”, na adresu:

Ministarstvo finansija Crne Gore, ul. Stanka Dragojevica 2, 81000 Podgorica, Crna Gora i na email adresu: aleksandra.popovic@mif.gov.me. 

Zakon o javnim nabavkama se ne primjenjuje na nabavke usluga arbitraže (član 3 stav 1 tačka 6).

Za dodatne informacije zainteresovane advokatske kancelarije mogu da se obrate na email adresu aleksandra.popovic@mif.gov.me.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv.docx