Manja slova Veća slova RSS

>

SAOPŠTENJE

Datum objave: 06.09.2017 18:46 | Autor: Ivona Mihajlovic - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je na prvoj sjednici nakon godišnjih odmora, preispitivala zaključke sa sjednice od 27. jula tekuće godine,  a koji se odnose na davanje saglasnosti za potpisivanje ugovora o naplati poreskog duga imovinom dva poreska dužnika, Đurković Company i Workfinder, i konstatovala da je napravljen previd u utvrđivanju pravnog osnova za sklapanje pomenutih ugovora. Stoga su, na predlog Ministarstva finansija, na istoj sjednici, navedeni zaključci stavljeni van snage. 

Na istoj sjednici, donijeta je i odluka o novom predlogu Uredbe o naplati poreskog duga imovinom poreskog dužnika, zbog potpune ubijeđenosti Vlade da i ovaj način, uzimajući u obzir sveukupnu ekonomsku situaciju i nelikvidnost, mora postojati kao instrument za naplatu duga, kojim će se kompanijama omogućiti da sa jedne strane izmire obaveze prema državi, i sa druge izbjegnu blokade računa, odnosno nastave nesmetano poslovanje. Uredbom je data jednaka mogućnost svim obveznicima da izmire poreski dug bez obzira da li je isti reprogramiran, čime stiču mogućnost da isti izmire u kraćem periodu. 

Napominjemo da je Uredba o naplati poreskog duga imovinom poreskog dužnika zasnovana je na članu 17. Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, kojim je propisano da se poreski dug imovinom dužnika može naplatiti u skladu sa posebnim propisom Vlade. Prema tome, za donošenje navedene uredbe, postoji zakonski osnov, i ista nije u suprotnosti sa Zakonom o reprogramu poreskog duga, jer se navedenim zakonom ne propisuje ograničenje u pogledu donošenja ovakvog propisa.

Vlada Crne Gore je čvrsta u opredjeljenju da se postupci u implementaciji pomenute Uredbe moraju sprovoditi uz strogo poštovanje pricipa tržišne i funkcionalne vrijednosti preuzete imovine, vodeći računa prvenstveno o iskazanim potrebama od strane državnih organa i institucija za korišćenje određenih nepokretnosti. Naime, imovina iz koje se može naplatiti poreski dug mora da bude bez tereta, da bude adekvatna i da postoji javni interes za njeno preuzimanje od strane Države. O ovim činjenicama, po predlogu Ministarstva finansija, odlučuje  Vlada Crne Gore, te ako se ponudi neadekvatna imovina, odnosno imovina koja ne može biti stavljena u funkciju, ili se na odgovarajući način ne može koristiti od strane Države, takva imovina neće biti prihvaćena kao adekvatna za izmirenje poreskog duga.

PR SLUŽBA 
MINISTARSTVA FINANSIJA