Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Јавни позив свим заинтересованим пореским дужницима за подношење захтјева за репрограм пореског потраживања

Датум објаве: 15.02.2017 09:02 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 став 1 Закона о репрограму пореског потраживања (“Службени лист Црне Горе”, број 83/16), Министарство финансија, упућује


Ј А В Н И  П О З И В
свим заинтересованим пореским дужницима за подношење захтјева за репрограм пореског потраживања


Позивају се сви заинтересовани порески дужници, правна и физичка лица, који имају неплаћена пореска потраживања доспјела за плаћање закључно са 15. фебруаром 2017.године, да поднесу захтјев за репрограм пореског потраживања. 

И. Пореска потраживања која се могу репрограмирати 

Предмет репрограма пореског потраживања могу бити сва пореска и непореска потраживања пореског дужника, која су доспјела за плаћање до 15. фебруара 2017.године и настала по основу: пореза на добит правних лица; пореза на доходак физичких лица; пореза на додату вриједност; доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање; доприноса за обавезно здравствено осигурање; доприноса за осигурање за случај незапослености; доприноса Фонду рада; концесионих накнада и пореза на промет непокретности.
Пореска и непореска потраживања која доспију за плаћање послије 15. фебруара 2017.године сматрају се текућим обавезама које су порески дужници дужни да измирују у периоду репрограма у законом прописаним роковима.

ИИ. Пореска потраживања која се не могу репрограмирати  

Предмет репрограма пореског потраживања не може бити пореско потраживање пореског дужника над којим је отворен стечајни поступак, осим ако се стечај спроводи реорганизацијом,  као ни пореско потраживање пореског дужника којем је одобрен репрограм пореског потраживања, у складу са прописима о државној помоћи. 

ИИИ. Подношење захтјева за репрограм 

Захтјев за репрограм пореског потраживања подноси се Централи Пореске управе, Булевар Шарла де Гола бр.2, Подгорица, на прописаном обрасцу, у року од 45 дана од дана објављивања јавног позива, а најкасније до 1.априла 2017.године. 
Образац захтјева за репрограм пореског потраживања доступан је на интернет страници Пореске управе (www.пореска управа.гов.ме).
Захтјев за репрограм пореског потраживања, поред општих података о пореском дужнику, врсти и износу пореских потраживања,  обавезно садржи и предлог репрограма пореског потраживања у којем су назначени број и износ мјесечних рата који могу бити предмет репрограма.

ИВ. Услови под којим се може одобрити репрограм

Репрограм пореског потраживања може се одобрити у највише 60 једнаких мјесечних рата. 
Минимални износ мјесечне рате која може бити предмет репрограма пореског потраживања износи за:
1) физичко лице које не обавља привредну дјелатност, 50 еура;
2) предузетника који плаћа обавезе у паушалном износу, 70 еура;
3) предузетника који плаћа обавезе према стварном дохотку, 100 еура;
4) правно лице које има до пет запослених, 100 еура;
5) правно лице које има од шест до 50 запослених, 500 еура;
6) правно лице које има преко 50 запослених, 1000 еура.
Порески дужник, коме се ододбри репрограм пореског потраживања, дужан је да једнократно уплати 10% од укупног износа пореског потраживања утврђеног рјешењем о репрограму пореског потраживања у року од 90 дана од дана доношења рјешења.

В. Доношење рјешења о репрограму 

Пореска управа, о захтјеву пореског дужника за репрограм пореског потраживања, одлучује рјешењем, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење захтјева. 

ВИ. Посљедице неизвршавања рјешења о репрограму

Уколико, порески дужник коме је одобрен репрограм пореских потраживања: не уплати једнократну уплату у утврђеном року; не уплати три мјесечне рате у складу са рјешењем о репрограму или касни више од 30 дана са плаћањем текуће обавезе по основу јавних прихода, порески орган ће укинути рјешење о репрограму пореског потраживања. Такође, у том случају пореско потраживање ће се увећати за припадајућу камату од дана његовог настанка, а порески орган ће по службеној дужности покренути поступак принудног извршења.

ВИИ. Повољности за пореског дужника

Пореском дужнику који измири пореско потраживање у роковима и на начин утврђен рјешењем о репрограму пореског потраживања, отписује се цјелокупна камата и трошкови поступка у вези са тим пореским потраживањем.

ВИИИ. Информације за остваривање права на репрограм

Порески дужници којима су неопходне додатне информације у вези са остваривањем права на репрограм могу контактирати непосредно Пореску управу, путем телефона на број: 067/618-450 или електронским путем на адресу: репрограм@таx.гов.ме.
 
Напомена: Јавни позив је објављен и на интернет страници Министарства финансија www.мф.гов.ме