Manja slova Veća slova RSS

>

Javni poziv svim zainteresovanim poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja

Datum objave: 15.02.2017 09:02 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 stav 1 Zakona o reprogramu poreskog potraživanja (“Službeni list Crne Gore”, broj 83/16), Ministarstvo finansija, upućuje


J A V N I  P O Z I V
svim zainteresovanim poreskim dužnicima za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja


Pozivaju se svi zainteresovani poreski dužnici, pravna i fizička lica, koji imaju neplaćena poreska potraživanja dospjela za plaćanje zaključno sa 15. februarom 2017.godine, da podnesu zahtjev za reprogram poreskog potraživanja. 

I. Poreska potraživanja koja se mogu reprogramirati 

Predmet reprograma poreskog potraživanja mogu biti sva poreska i neporeska potraživanja poreskog dužnika, koja su dospjela za plaćanje do 15. februara 2017.godine i nastala po osnovu: poreza na dobit pravnih lica; poreza na dohodak fizičkih lica; poreza na dodatu vrijednost; doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje; doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje; doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti; doprinosa Fondu rada; koncesionih naknada i poreza na promet nepokretnosti.
Poreska i neporeska potraživanja koja dospiju za plaćanje poslije 15. februara 2017.godine smatraju se tekućim obavezama koje su poreski dužnici dužni da izmiruju u periodu reprograma u zakonom propisanim rokovima.

II. Poreska potraživanja koja se ne mogu reprogramirati  

Predmet reprograma poreskog potraživanja ne može biti poresko potraživanje poreskog dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak, osim ako se stečaj sprovodi reorganizacijom,  kao ni poresko potraživanje poreskog dužnika kojem je odobren reprogram poreskog potraživanja, u skladu sa propisima o državnoj pomoći. 

III. Podnošenje zahtjeva za reprogram 

Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja podnosi se Centrali Poreske uprave, Bulevar Šarla de Gola br.2, Podgorica, na propisanom obrascu, u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva, a najkasnije do 1.aprila 2017.godine. 
Obrazac zahtjeva za reprogram poreskog potraživanja dostupan je na internet stranici Poreske uprave (www.poreska uprava.gov.me).
Zahtjev za reprogram poreskog potraživanja, pored opštih podataka o poreskom dužniku, vrsti i iznosu poreskih potraživanja,  obavezno sadrži i predlog reprograma poreskog potraživanja u kojem su naznačeni broj i iznos mjesečnih rata koji mogu biti predmet reprograma.

IV. Uslovi pod kojim se može odobriti reprogram

Reprogram poreskog potraživanja može se odobriti u najviše 60 jednakih mjesečnih rata. 
Minimalni iznos mjesečne rate koja može biti predmet reprograma poreskog potraživanja iznosi za:
1) fizičkо licе koje ne obavlja privrednu djelatnost, 50 eura;
2) preduzetnikа koji plaća obaveze u paušalnom iznosu, 70 eura;
3) preduzetnikа koji plaća obaveze prema stvarnom dohotku, 100 eura;
4) pravno lice koje ima do pet zaposlenih, 100 eura;
5) pravno lice koje ima od šest do 50 zaposlenih, 500 eura;
6) pravno lice koje ima preko 50 zaposlenih, 1000 eura.
Poreski dužnik, kome se ododbri reprogram poreskog potraživanja, dužan je da jednokratno uplati 10% od ukupnog iznosa poreskog potraživanja utvrđenog rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja.

V. Donošenje rješenja o reprogramu 

Poreska uprava, o zahtjevu poreskog dužnika za reprogram poreskog potraživanja, odlučuje rješenjem, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva. 

VI. Posljedice neizvršavanja rješenja o reprogramu

Ukoliko, poreski dužnik kome je odobren reprogram poreskih potraživanja: ne uplati jednokratnu uplatu u utvrđenom roku; ne uplati tri mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu ili kasni više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda, poreski organ će ukinuti rješenje o reprogramu poreskog potraživanja. Takođe, u tom slučaju poresko potraživanje će se uvećati za pripadajuću kamatu od dana njegovog nastanka, a poreski organ će po službenoj dužnosti pokrenuti postupak prinudnog izvršenja.

VII. Povoljnosti za poreskog dužnika

Poreskom dužniku koji izmiri poresko potraživanje u rokovima i na način utvrđen rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja, otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa tim poreskim potraživanjem.

VIII. Informacije za ostvarivanje prava na reprogram

Poreski dužnici kojima su neophodne dodatne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na reprogram mogu kontaktirati neposredno Poresku upravu, putem telefona na broj: 067/618-450 ili elektronskim putem na adresu: reprogram@tax.gov.me.
 
Napomena: Javni poziv je objavljen i na internet stranici Ministarstva finansija www.mf.gov.me