Manja slova Veća slova RSS

>

JAVNI POZIV Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama

Datum objave: 17.05.2016 09:36 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj: 7/12), Ministarstvo finansija upućuje

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana radne grupe za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama.

Nevladine organizacije u radnoj grupi imaju jednog predstavnika.

Pravo predlaganja kandidata za člana radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja oblast – javne nabavke. 

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana radne grupe ako:
- je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
- u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom radne grupe;
- je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom radne grupe;
- je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
- više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana radne grupe može biti lice koje:
- je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom radne grupe;
- nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog kandidata za člana radne grupe, dostavi:
- kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
- kopije akta o osnivanju i statuta;
- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom radne grupe;
- kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana radne grupe;
- biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom radne grupe;
- izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
- izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Kovertirane prijave dostavljaju se na arhivu Ministarstva finansija: ulica Stanka Dragojevića broj 2, 81000 Podgorica, sa naznakom prijava člana nevladine organizacije za učešće u radnoj grupi za izradu teksta Predloga Zakona o javnim nabavkama.

Ministarstvo finansija će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Za člana radne grupe Ministarstvo finansija će, u roku od pet dana od isteka roka za objavu liste kandidata koji su predloženi, izabrati onog kandidata za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.