Manja slova Veća slova RSSPrezentacije i publikacije

30.06.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

rna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

30.06.2017.

Analizu konsolidovane javne potrošnje za I kvartal 2017. godine

Mjere za sanaciju budžetskog deficita i javnog duga za period 2017-2021. godine, koje je Vlada usvojila u decembru 2016. godine, kao sastavni dio Zakona o budžetu za 2017. godinu, daju pozitivne rezultate, koji su već vidljivi u I kvartalu 2017. godine. Naime, pozitivni efekti sprovođenja mjera Plana sanacije ogledaju se u povećanju prihoda po osnovu akciza, kao posljedica povećanja akcize na mineralna ulja u iznosu od 0,09€/ l, kao i povećane naplate PDV-a uslijed povećanog uvoza...

13.06.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori februar 2017...

31.05.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

28.04.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

31.03.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

29.03.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2017

Mjesečni makroekonomski indikatori januar 2017

07.03.2017.

Analiza javnih finansija u 2016. godini

Javne finansije u 2016. godini karakteriše povećanje naplate izvornih prihoda i pad javne potrošnje prvenstveno zbog slabije dinamike realizacije prioritetne dionice autoputa Bar – Boljare od planirane. S druge strane, snažan pritisak na javnu potrošnju, uslijed izmjene zakonodavnog okvira u dijelu zarada i socijalnih davanja, rezultirao je da tekuća javna potrošnja dostigne rekordan nivo od 46,0% BDP-a...

02.03.2017.

SAOPŠTENJE: GDDS tabela sa fiskalnim i podacima o javnom dugu

Crna Gora je pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)...

21.02.2017.

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2016

Mjesečni makroekonomski indikatori decembar 2016