Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 

 
Sektor za imovinsko pravne poslove

28.06.2009.

Spisak državne imovine iz člana 2 Odluke o uslovima i postupku kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana

Spisak državne imovine iz člana 2 Odluke o uslovima i postupku kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana...

17.03.2009.

Zakon o državnoj imovini

Ovim zakonom uređuje se korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi (u daljem tekstu: državna imovina).

Pojam državne imovine

Član 2
Državnu imovinu, u smislu ovog zakona, čine: pravo državne svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, na novčanim sredstvima, hartije od vrijednosti, i druga imovinska prava koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi.
Namjena stvari i drugih dobara u državnoj imovini određuje se zakonom ili odlukom nadležnog organa, u skladu sa zakonom... Download

17.03.2009.

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima

Ovim zakonom uređuje se pravo svojine i druga stvarna prava, državina na pokretnim i nepokretnim stvarima, kao i način sticanja, prenosa, zaštite i prestanka ovih prava...Download

28.09.2008.

Uredba o bližim kriterijumima i metodologiju za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi i metodologija za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, koja se primjenjuje kao osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti...

28.09.2008.

Uredba o utvrđivanju isplate godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima u novčanim sredstvima za 2008. godinu

Ovom uredbom utvrđuje se način isplate godišnje rate obešetećenja bivšim vlasnicima u novčanim sredstvima za 2008. godinu, a koji su to pravo stekli po osnovu konačnih rješenja Komisija za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje (u daljem tekstu: Komisija)...

25.09.2008.

Uredba o izmjeni Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu

Uredbi o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu ("Službeni list CG", broj 7/08), u članu 6 tački b) iza podnaslova: y-koeficijent po osnovu veličine opštine i udaljenosti lokacije od centra", u dijelu koji se odnosi na...

23.09.2008.

Zakon o staranju privremeno i trajno oduzetoj imovini

Ovim zakonom uredjuje se način staranja, odnosno upravljanja privremeno ili trajno oduzetom imovinom, u krivičnom ili prekršajnom postupku (u daljem tekstu: postupci)...Download

11.10.2007.

Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (prečišćen tekst)

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak povraćaja prava svojine i drugih imovinskih prava i obeštećenja bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine...Download

28.09.2007.

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nepokretnosti

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Prijave poreza na promet nepokretnosti...Download

23.09.2007.

Odluka o uslovima i postupku kupovine imovinu Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i postupak kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana (u daljem tekstu: obveznicama). Imovina iz stava 1 ovog člana može se kupovati i u kombinaciji obveznica sa novčanim sredstvima...