Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 

 
Sektor za imovinsko pravne poslove

28.09.2008.

Uredba o utvrđivanju isplate godišnje rate obeštećenja bivšim vlasnicima u novčanim sredstvima za 2008. godinu

Ovom uredbom utvrđuje se način isplate godišnje rate obešetećenja bivšim vlasnicima u novčanim sredstvima za 2008. godinu, a koji su to pravo stekli po osnovu konačnih rješenja Komisija za povraćaj oduzetih imovinskih prava i obeštećenje (u daljem tekstu: Komisija)...

25.09.2008.

Uredba o izmjeni Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu

Uredbi o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu ("Službeni list CG", broj 7/08), u članu 6 tački b) iza podnaslova: y-koeficijent po osnovu veličine opštine i udaljenosti lokacije od centra", u dijelu koji se odnosi na...

23.09.2008.

Zakon o staranju privremeno i trajno oduzetoj imovini

Ovim zakonom uredjuje se način staranja, odnosno upravljanja privremeno ili trajno oduzetom imovinom, u krivičnom ili prekršajnom postupku (u daljem tekstu: postupci)...Download

11.10.2007.

Zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju (prečišćen tekst)

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak povraćaja prava svojine i drugih imovinskih prava i obeštećenja bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine...Download

28.09.2007.

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nepokretnosti

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj Prijave poreza na promet nepokretnosti...Download

23.09.2007.

Odluka o uslovima i postupku kupovine imovinu Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i postupak kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana (u daljem tekstu: obveznicama). Imovina iz stava 1 ovog člana može se kupovati i u kombinaciji obveznica sa novčanim sredstvima...

23.05.2007.

Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Ovim zakonom uređuje se državni premjer, katastar nepokretnosti i upisi prava na -nepokretnostima, katastar vodova, osnovna državna karta i topografske karte, premjer državne granice i druga pitanja od značaja za državni premjer i katastar...Download

25.04.2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji

U Zakonu o eksproprijaciji ("Službeni list RCG", br. 55/00) poslije člana 2 i naslova "Potpuna eksproprijacija" dodaje se novi član koji glasi: Eksproprijacijom se mijenja vlasnik na eksproprisanoj nepokretnosti (potpuna eksproprijacija)."...Download

16.12.2004.

Odluka o obrazovanju Fonda za obeštećenje

Radi obezbjedjenja sredstava za obeštećenje bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine, obrazuje se Fond za obeštećenje (u daljem tekstu: Fond)...Download

27.05.2004.

Zakon o fiducijarnom prenosu prava svojine

Ugovorom o fiducijarnom prenosu prava svojine na pokretnoj stvari dužnik ili neko treći prenosi pravo svojine na povjerioca radi obezbjeđenja naplate potraživanja, a povjerilac se obavezuje da po namirenju svog potraživanja omogući dužniku nesmetano vršenje prava svojine...Download