Manja slova Veća slova RSS

>

Uredba o bližim kriterijumima i metodologiju za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti

Datum objave: 28.09.2008 15:45 | Autor: Sektor za imovinsko pravne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Prečišćen tekst


U R E D B A
O BLIŽIM KRITERIJUMIMA I METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI


Član 1

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi i metodologija za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti, koja se primjenjuje kao osnovica za utvrđivanje poreza na nepokretnosti.

Član 2

Bliži kriterijumi za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti su:

korisna površina, odnosno veličina nepokretnosti,
prosječna cijena metra kvadratnog odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji opštine,
namjena nepokretnosti,
kvalitet nepokretnosti,
i drugi elementi koje utvrdi opština svojim propisom.

Član 3

Korisna površina građevinskog objekta utvrđuje se kao zbir podnih površina između unutrašnjih strana zidova prostorija objekta, 30% površine balkona, terase, podruma, ostave, potkrovlja i suterena i 70% površine lođe, koje pripadaju objektu, kao i 60% površine suterenskih prostorija i adaptiranih potkrovlja, čija je visina najnižeg uspravnog zida u funkciji nagiba do 1,80 metara.

Korisna površina građevinskog objekta utvrđuje se na osnovu odgovarajuće dokumentacije, a ako takve dokumentacije nema, mjerenjem.

Član 4

Građevinski objekti prema njihovoj namjeni dijele se na:

objekte za stanovanje;
objekte za obavljanje poslovne djelatnosti (proizvodne hale, skladišni prostor, kancelarijski prostor, i dr.);
garaže i
druge građevinske objekte.

Zemljište prema njegovoj namjeni dijeli se na:

građevinsko zemljište;
poljoprivredno zemljište;
šumsko zemljište i
drugo zemljište.

Član 4a

Tržišnu vrijednost nepokretnosti, za obveznike koji ne vode poslovne knjige, čini vrijednost koja se dobija množenjem veličine nepokretnosti, odnosno korisne površine građevinskog objekta sa cijenom iz člana 6 ove uredbe.

Vrijednost građevinskog objekta, utvrđena na način iz stava 1 ovog člana, umanjuje se po osnovu starosti objekta od 0,8 % do 1,3 % za svaku godinu starosti.

Umanjenje iz stava 2 ovog člana može iznositi najviše 65 % vrijednosti objekta.

Član 5

Tržišnu vrijednost poljoprivrednog i šumskog zemljišta za obveznika koji ne vodi poslovne knjige čini cijena koja se postiže u slobodnom prometu prema mjesnim prilikama.

Član 6

Prosječnu cijenu kvadratnog metra građevinskog objekta predstavlja prosjek cijena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu novih objekata po kojima se u opštini u kojoj se objekat nalazi obavlja promet uz naknadu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na promet nepokretnosti, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Prosječna cijena kvadratnog metra gradskog građevinskog zemljišta, odnosno prosječna cijena kvadratnog metra građevinskog objekta, ako nema podataka iz stava 1 ovog člana, utvrđuje se prema prosječnoj vrijednosti kvadratnog metra zemljišta, odnosno odgovarajućih objekata u opštini u kojoj se zemljište, odnosno objekat nalazi, utvrđenoj u postupku utvrđivanja osnovice poreza na promet nepokretnosti u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez na promet nepokretnosti.

Prosječna cijena kvadratnog metra zemljišta, ako za zemljište nema podataka iz stava 2 ovog člana, utvrđuje se prema prosječnoj naknadi za kvadratni metar eksproprisanog zemljišta na teritoriji opštine, utvrđenoj u skladu sa propisima o eksproprijaciji.

Prosječna cijena kvadratnog metra zemljišta, odnosno objekta, ako nema podataka iz st. 2 i 3 ovog člana, utvrđuje se na osnovu odgovarajućih objekata u prometu, kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi zemljište, odnosno objekat za koji se utvrđuje porez. Ako takvih podataka nema uzima se u obzir cijena koja se postiže u slobodnom prometu prema mjesnim prilikama.

Član 7

Vrijednost nepokretnosti, utvrđena na način iz člana 4a ove uredbe, koriguje se koeficijentom lokacije i koeficijentom kvaliteta nepokretnosti, na način predviđen propisom opštine.

Član 8

Korekcija tržišne vrijednosti nepokretnosti po osnovu koeficijenta lokacije, vrši se u zavisnosti od toga da li se odgovarajuća nepokretnost nalazi na gradskom, prigradskom ili seoskom području.

Kod određivanja koeficijenta kvaliteta građevinskog objekta uzimaju se u obzir naročito: konstrukcija, obrada oprema objekta i instalacije (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacija i dr.), i drugi elementi koji uvećavaju vrijednost objekta.

Kod određivanja kvaliteta zemljišta uzimaju se u obzir naročito: kultura i klasa zemljišta (nagib zemljišta, dubina zemljišta, podložnost zemljišta eroziji, mogućnost navodnjavanja i primjene mehanizacije, vodoležnost i drugo).

Član 9

Osnovica poreza na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige utvrđuje se tako što se kao tržišna vrijednost nepokretnosti uzima vrijednost koja je u skladu sa propisima utvrđena u njegovim poslovnim knjigama, sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez.

Kada je osnovica poreza na nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika iskazana u vrijednosti koja nije u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo, utvrdiće se na način iz čl.3-8 ove uredbe.

Član 10

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore ".

Vlada Republike Crne Gore