Manja slova Veća slova RSS

>

Odluka o uslovima i postupku kupovine imovinu Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana

Datum objave: 28.06.2009 15:38 | Autor: Sektor za imovinsko pravne poslove

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 18 stav 2 Zakona o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana ("Službeni list RCG", broj 55/03) i člana 13 Uredbe o konverziji devizne štednje građana u obveznice ("Službeni list RCG", broj 42/04), Vlada Republike Crne Gore na sjednici od _____________ 2005. godine, donijela jeO D L U K U
O USLOVIMA I POSTUPKU KUPOVINE IMOVINE REPUBLIKE CRNE GORE OBVEZNICAMA DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA


Član 1

Ovom odlukom utvrđuju se uslovi i postupak kupovine imovine Republike Crne Gore obveznicama devizne štednje građana (u daljem tekstu: obveznicama).

Imovina iz stava 1 ovog člana može se kupovati i u kombinaciji obveznica sa novčanim sredstvima.

Član 2

Vlasnici obveznica devizne štednje građana obveznicama mogu prije roka dospjeća kupovati stanove, rezidencijalne prostorije, poslovne prostore, zemljište i drugu imovinu u državnoj svojini, utvrđene spiskom koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni dio.

Procjenu vrijednosti imovine iz stava 1 ovog člana obezbijediće Ministarstvo finansija.

Član 3

Postupak oglašavanja i prodaje imovine iz člana 2 ove odluke sprovodi Komisija za prodaju imovine Republike Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija).

Član 4

Komisija ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Komisije imenuje Ministarstvo finansija.

Članovi komisije imenuju se na period od tri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Član 5

Komisija može odlučivati ako su prisutna najmanje tri člana.

Komisija donosi odluke većinom glasova članova komisije.

Član 6

Prodaja imovine iz člana 2 ove odluke vrši se na osnovu javnog poziva za učešće na aukciji, koji se objavljuje u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Republike Crne Gore.

Javni poziv iz stava 1 ovog člana sadrži naročito: pregled imovine sa početnom cijenom, površinom, lokacijom, katastarskim i drugim podacima; mjesto, adresu, datum i vrijeme aukcije; rok i način podnošenja prijave za učešće na aukciju; mjesto, adresu, datum i vrijeme održavanja registracije učesnika; iznos depozita za aukciju i dr.

Rok za dostavljanje ponuda za aukciju ne može biti kraći od osam dana niti duži od 30 dana.

Član 7

Pravo na kupovinu imovine imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici obveznica emitovanih Odlukom o emisiji obveznica Republike Crne Gore po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list RCG", broj 42/04) ili u kombinaciji sa novčanim sredstvima.

Član 8

Pravna i fizička lica koja podnesu prijavu za učešće na aukciji za kupovinu imovine, dužna su da na ime uplate iznosa predviđenog depozita, izvrše prenos obveznica na poseban račun Ministarstva finansija kod Centralne depozitarne agencije ili izvrše uplatu predviđenog iznosa novčanih sredstava na poseban račun Ministarstva finansija.

Visina depozita iz stava 1 ovog člana iznosi 5% od početne cijene imovine za koju je podnešena ponuda.

Uplaćeni depozit proglašenog kupca uračunava se u prodajnu cijenu imovine.

Učesnicima ponude koji nijesu stekli pravo kupca, Ministarstvo finansija će vratiti depozit u roku od sedam dana od dana održavanja aukcije.

Član 9

Komisija provodi postupak prodaje imovine, na dan određen javnim pozivom, u skladu sa čl. 33, 34 i 35 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije ("Službeni list RCG", broj 20/04).

O početku, toku i završetku postupka prodaje javnim oglašavanjem, Komisija sastavlja zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsjednik, članovi Komisije, zapisničar i kupac.

Član 10

Ukupno umanjenje cijene za prodaju imovine predviđeno članom 35 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije ("Službeni list RCG", broj 20/04) utvrđuje Ministarstvo finansija.

Član 11

Ugovor o kupoprodaji sa proglašenim kupcem zaključuje Ministarstvo finansija.

Ugovor iz stava 1 ovog člana sadrži naročito: podatke o imovini koja je predmet kupoprodaje, cijeni i osnovnim podacima o obveznicama koje su iskorišćene za kupovinu imovine, odnosno o iznosu novčanih sredstava, kada se kupoprodaja vrši u kombinaciji.

Kupac imovine je dužan da Komisiji dostavi izvod iz registra Centralne depozitarne agencije sa podacima o obveznicama koje su iskorišćene za kupovinu imovine.

Član 12

Kupac imovine dužan je da za iznos kupoprodajne cijene izvrši prenos obveznica na račun Ministarstva finansija kod Centralne depozitarne agencije, ili uplati odredjeni iznos novčanih sredstava u korist budžeta Republike Crne Gore u roku od sedam radnih dana od dana održavanja aukcije.

Ukoliko proglašeni kupac, koji je potpisao zapisnik, ne potpiše ugovor o kupoprodaji sa Ministarstvom finansija, ili ne izvrši obaveze iz stava 1 ovog člana gubi pravo na povraćaj depozita.

Ako proglašeni kupac ne izvrši prenos obveznica ili uplati novčani iznos iz stava 1 ovog člana zaključenje ugovora o kupoprodaji ponudiće se učesniku koji je istakao drugu najvišu cjenovnu ponudu.

Član 13

Primjerak zaključenog ugovora o kupoprodaji Ministarstvo finansija dostavlja Centralnoj depozitarnoj agenciji, u roku od tri radna dana.

Centralna depozitarna agencija će poništiti obveznice koje su upotrijebljene za kupovinu imovine.

Član 14

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore".