Manja slova Veća slova RSSRačunovodstvo i revizija

04.05.2010.

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju savjeta za računovodstvo i reviziju, objavljena u "Sl. listu CG", broj 22/10 od 26.aprila 2010. godine

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju savjeta za računovodstvo i reviziju, objavljena u "Sl. listu CG", broj 22/10 od 26.aprila 2010. godine

28.04.2010.

Najčešće postavljena pitanja i odgovori

Ovdje možete pogledati najčešće postavljena pitanja i odgovore vezano za računovodstvo i reviziju...

16.03.2010.

Savjet za računovodstvo i reviziju

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni list CG, broj 80/08), između ostalog, uvedena je obaveza osnivanja Savjeta za računovodstvo i reviziju, sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg ambijenta za unaprijeđenje računovodstvene i revizorske regulative i prakse u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je na sjednici od 9 aprila 2009. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta za računovodstvo i reviziju (Službeni list CG, broj 32/09 od 12. maja 2009. godine). Zadatak Savjeta je da razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unaprijeđivanja računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori; pružanja savjeta licima koja kreiraju politiku, regulatorima i državnim organima; pružanja stručne pomoći za poboljšanje kvaliteta finansijskog izvještavanja i druga pitanja značajna za ostvarivanje i unapređenje računovodstvene i revizorske prakse u Crnoj Gori....

02.02.2010.

Saopštenje: Rok za predaju godišnjih finansijskih izvještaja - 28. februar 2010. godine

Ministarstvo finansija obavještava sva pravna lica registrovana u Crnoj Gori da, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji iz 2008. godine (Službeni list CG, broj 80/08) godišnji finansijski izvještaji se predaju Centralnom registru Privrednog suda najkasnije do 28. februara tekuće, za prethodnu godinu....

28.12.2009.

Zakon o računovodstvu i reviziji

(1) Ovim zakonom se uređuju uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, sastavljanje i prezentacija finansijskih iskaza (u daljem tekstu: računovodstvo), kao i uslovi i način provođenja postupka i vršenja revizije finansijskih iskaza (u daljem tekstu: revizija) i druga pitanja od značaja za računovodstvo i reviziju.
(2) Ovaj zakon primjenjuje se na pravna lica registrovana za obavljanje privredne i društvene djelatnosti i dio stranog društva (u daljem tekstu: pravna lica).
(3) Ovaj zakon se ne primjenjuje na subjekte koji se finansiraju iz budžeta i vanbudžetskih fondova.Download

03.12.2009.

Saopštenje: Samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija, Ana Krsmanović, učestvuje na ministarskoj konferenciji posvećenoj reformi finansijskog izvještavanja u Beču

Samostalni savjetnik u Ministarstvu finansija, Ana Krsmanović, učestvuje na ministarskoj konferenciji koja se održava u Beču u organizaciji Centra za za reformu finansijskog izvještavanja Svjetske banke. Predstavnica Ministarstva finansija govoriće na panelu Finansijska stabilnost i pravila finansijskog izvještavanja na temu REPARIS Preuzimanje akcija koje vode ka finansijskoj stabilnosti, boljoj informisanosti tržišta i evropskim integracijama...

14.09.2009.

Pravilnik o sumi osiguranja za obavezno osiguranje od odgovornosti društava za reviziju i ovlašćenih revizora za štetu koju bi svojim radom mogli nanijeti licu za koje vrše reviziju (objavljen u "Službenom listu CG", broj 60/09 od

Ovim pravilnikom se utvrđuje suma osiguranja za obavezno osiguranje od odgovornosti društava za reviziju i ovlašćenih revizora za štetu koju bi svojim radom mogli nanijeti licu za koje vrše reviziju...

31.07.2009.

Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad društvu za reviziju ("Službeni list CG", broj 48/09, od 28. jula 2009)

Ovim uputstvom bliže se propisuje način utvrđivanja uslova za izdavanje dozvole za rad društvu za reviziju, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Službeni list RCG, broj 69/05 i Službeni list CG, broj 80/08), (u daljem tekstu: Zakon)...Download

31.07.2009.

Pravilnik o dokumentaciji za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe ("Službeni list CG", broj 48/09, od 28. jula 2009)

Ovim pravilnikom utvrđuje se dokumentacija koja se dostavlja za sticanje zvanja sertifikovanog računovođe...Download

03.07.2009.

Pravilnik o dopuni pravilnika o bližim uslovima i dokumentaciji za dobijanje licenci ovlašćenog revizora ("Službeni list CG", broj 41/09, od 26. juna 2009. godine)

U Pravilniku o bližim uslovima i dokumentaciji za dobijanje licenci ovlašćenog revizora ( Službeni list CG, broj 33/09) u članu 2 stavu 1 poslije alineje 4 dodaje se nova alineja, koja glasi:

-dokaz o tri godine radnog iskustva, po osnovu ugovora o radu na poslovima revizije pravnih lica, pod nadzorom ovlašćenog revizora.