Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

10.05.2011.

Saopštenje: Parafiran tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa UAE

Saopštenje: Parafiran tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa UAE Predstavnici ministarstava finansija Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata parafirali su danas tekst Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između dvije zemlje, u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu...

10.05.2011.

Saopštenje: Donijeti podzakonski akti kojim se stvaraju preduslovi za povraćaj dijela plaćene akcize na pojedine vrste goriva

Pomenuti pravilnici definišu koja pravna lica i preduzetnici mogu da ostvaruju pravo na povraćaj dijela plaćene akcize, kao i koju dokumentaciju prilažu uz zahtjev za ostvarivanje tog prava. Kupac eurodizela, odnosno mineralnih ulja podnosi zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize nadležnom poreskoorganu (Poreskoj upravi) u roku od 15 dana po isteku kvartala u kojem je nabavljeno gorivo...

06.05.2011.

Odluka o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2011. godinu

Ovdje možete pogledati Odluku o dodjeli uslovnih dotacija opštinama za 2011. godinu...

27.04.2011.

Analiza o realizaciji poreske politike za 2010. godinu

Ovdje možete preuzeti Analizu o realizaciji poreske politike za 2010. godinu...

18.03.2011.

Uredba o odloženom plaćanju carinskog duga

Ovdje možete pogledati Uredbu o odloženom plaćanju carinskog duga...

25.02.2011.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica...

24.02.2011.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ovdje možete preuzeti pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Obrazac IOPPD...

25.01.2011.

Uputstvo za obračun bruto zarada

Uputstvo za obračun bruto zarada...

24.01.2011.

Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i inavildskog osiguranja, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine

Zakon o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i inavildskog osiguranja, objavljen u Službenom listu broj 78/10 od 29.12.2010. godine...

24.01.2011.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen u Službenom listu 78/10, od 29.12.2010. godine

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, objavljen u Službenom listu 78/10, od 29.12.2010. godine