Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

20.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržaju servisne knjižice poreske kase

Servisna knjižica se sastoji od listova u koje se hronološkim redom upisuju sve radnje koje se vrše na poreskoj kasi.

Servisna knjižica sadrži podatke o: poreskom obvezniku, poreskoj kasi, ovlašćenom servisu, fiskalizaciji, tehničkom pregledu, servisiranju, zamjeni fiskalne i programske memorije i defiskalizaciji poreske kase.

Obrazac servisne knjižice odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio....Download

20.08.2009.

Uputstvo o uslovima i načinu pod kojima iznos carinskog duga, umjesto dužnika može platiti treće lice

1. Iznos carinskog duga može, umjesto dužnika, platiti treće lice ukoliko zaključi ugovor o cesiji ili na neki drugi način.

2. Ugovor o cesiji iz tačke 1 ovog uputstva se dostavlja Upravi carina na saglasnost i potpisivanje...

20.08.2009.

Pravilnik o obliku, sadržaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, sadržina, način podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave za privremeni smještaj robe.

Član 2

O svim carinskim postupcima, uključujući i povraćaj robe, koristi se jedinstvena carinska isprava (u daljem tekstu: JCI), na obrascu datom u prilozima 1 do 4, osim za privremeni smještaj robe za koji se koristi sažeta prijava (u daljem tekstu: sažeta prijava), na obrascu datom u prilozima 9 i 10 ovog pravilnika. ..Download

20.08.2009.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti, utvrdjuje poreska skala, propisuje sadržaj poslovne knjige o ostvarenom prometu kao i sadržaj zahtjeva za paušalno oporezivanje koji poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu...Download

20.08.2009.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Službeni list CG, broj 45/08), u članu 10, riječi: 1. januara 2009. godine., zamjenjuju se riječima: 1. jula 2009. godine....

20.08.2009.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržina, način popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: porez) i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi)...Download

20.08.2009.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar

U Pravilniku o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar (Službeni list CG, broj 45/08), u članu 8, riječi: 1. januara 2009. godine., zamjenjuju se riječima: 1. marta 2009. godine....

20.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar

Ovim pravilnikom bliže se uređuje oblik i sadržina jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: obveznici doprinosa) i osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: osiguranici) u Centralni registar obveznika i osiguranika (u daljem tekstu: Centralni registar)...Download

19.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ( u daljem tekstu: prijava).

Član 2

Prijava se dostavlja nadležnom poreskom organu na "Obrascu PD" sa dodacima "PG1" i "PG 2" , koji su sa uputstvom za njihovo popunjavanje odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio...Download

19.08.2009.

Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, usklađuje se stopom rasta prosječne zarade u Crnoj Gori u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu (22,5%) i iznosi 29.370,80 ...