Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

20.08.2009.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se bliži kriterijumi za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti, utvrdjuje poreska skala, propisuje sadržaj poslovne knjige o ostvarenom prometu kao i sadržaj zahtjeva za paušalno oporezivanje koji poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu...Download

20.08.2009.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Službeni list CG, broj 45/08), u članu 10, riječi: 1. januara 2009. godine., zamjenjuju se riječima: 1. jula 2009. godine....

20.08.2009.

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ovim pravilnikom bliže se propisuje oblik, sadržina, način popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca Izvještaja o obračunatom porezu na dohodak fizičkih lica (u daljem tekstu: porez) i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: doprinosi)...Download

20.08.2009.

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar

U Pravilniku o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u Centralni registar (Službeni list CG, broj 45/08), u članu 8, riječi: 1. januara 2009. godine., zamjenjuju se riječima: 1. marta 2009. godine....

20.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika u centralni registar

Ovim pravilnikom bliže se uređuje oblik i sadržina jedinstvene prijave za registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: obveznici doprinosa) i osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: osiguranici) u Centralni registar obveznika i osiguranika (u daljem tekstu: Centralni registar)...Download

19.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ( u daljem tekstu: prijava).

Član 2

Prijava se dostavlja nadležnom poreskom organu na "Obrascu PD" sa dodacima "PG1" i "PG 2" , koji su sa uputstvom za njihovo popunjavanje odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio...Download

19.08.2009.

Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, usklađuje se stopom rasta prosječne zarade u Crnoj Gori u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu (22,5%) i iznosi 29.370,80 ...

19.08.2009.

Pravilnik o bižem načinu korišćenja poreske olakšice po osnovu ulaganja u stalna osnovna sredstva koja se koriste za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način korišćenja poreske olakšice po osnovu ulaganja u stalna osnovna sredstva koja se koriste za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost, predviđene odredbama člana 30a stav 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br.65/0, 80/04 i Službeni list CG, br. 40/08) (u daljem tekstu: Zakon)...Download

19.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadžina Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice...Download

19.08.2009.

Pravilnik o utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV (prečišćen tekst)

Ovim pravilnikom bliže se utvrđuju proizvodi i usluge iz člana 24a stav 1 tač. 1), 3), 4), 5), 6), 15), 15a), 15b) i 16) Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i Službeni list CG broj 16/07) (u daljem tekstu: Zakon), a čiji se promet, odnosno uvoz oporezuje po sniženoj stopi PDV....Download