Manja slova Veća slova RSS

Organizacija Ministarstva finansija 

 
Porezi i carine

19.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržina prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ( u daljem tekstu: prijava).

Član 2

Prijava se dostavlja nadležnom poreskom organu na "Obrascu PD" sa dodacima "PG1" i "PG 2" , koji su sa uputstvom za njihovo popunjavanje odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio...Download

19.08.2009.

Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2009. godinu

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, usklađuje se stopom rasta prosječne zarade u Crnoj Gori u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu (22,5%) i iznosi 29.370,80 ...

19.08.2009.

Pravilnik o bižem načinu korišćenja poreske olakšice po osnovu ulaganja u stalna osnovna sredstva koja se koriste za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način korišćenja poreske olakšice po osnovu ulaganja u stalna osnovna sredstva koja se koriste za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i energetsku efikasnost, predviđene odredbama člana 30a stav 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG", br.65/0, 80/04 i Službeni list CG, br. 40/08) (u daljem tekstu: Zakon)...Download

19.08.2009.

Pravilnik o obliku i sadržini Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice

Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadžina Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice...Download

19.08.2009.

Pravilnik o utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV (prečišćen tekst)

Ovim pravilnikom bliže se utvrđuju proizvodi i usluge iz člana 24a stav 1 tač. 1), 3), 4), 5), 6), 15), 15a), 15b) i 16) Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i Službeni list CG broj 16/07) (u daljem tekstu: Zakon), a čiji se promet, odnosno uvoz oporezuje po sniženoj stopi PDV....Download

19.08.2009.

Pravilnik o primjeni Zakona o acizama (prečišćen tekst)

Ovim pravilnikom bliže se uredjuje: oblik i sadržina akciznog dokumenta; uslovi za osnivanje i rad akciznog skladišta; sadržina i način vodjenja evidencije o akciznim proizvodima u akciznim skladištima; osiguranje plaćanja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize; uslovi za dobijanje dozvole oslobodjenog korisnika akciznih proizvoda; sadržina i način vodjenja evidencije o kupovini, kretanju i potrošnji akciznih proizvoda od strane oslobodjenog korisnika akciznih proizvoda; uslovi i način povraćaja plaćene akcize; postupak denaturacije i primjena propisanog denaturanta, postupak za ostvarivanje prava na upotrebu mineralnih ulja za namjene za koje se ne plaća akciza, kao i postupak registracije akciznih obveznika...Download

10.08.2009.

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2008. godinu

Ovdje možete preuzeti Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava egalizacionog fonda za 2008. godinu

15.07.2009.

Zakon o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Malte o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Ovdje možete pogledati Zakon o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Malte o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak...Download

10.07.2009.

Saopštenje: Predstavnici Vlade Crne Gore i Vlade Irske parafirali Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak

Tokom druge runde pregovora između delegacija Crne Gore i Irske u vezi zaključivanja Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, koja je nedavno održana u Dablinu, usaglašen je i parafiran tekst Ugovora i potpisan usaglašeni Zapisnik o pregovorima. Crnogorsku delegaciju predvodila je pomoćnik ministra finansija, Koviljka Mihailović, a irsku direktor Odsjeka za korporativni i međunarodni biznis Helen O'Grady...

04.06.2009.

Uredba o ratifikaciji sporazuma između Jugoslavije i Grčke po uzajamnom oslobođenju poreza na dohodak ostvaren međunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja

Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnom osobođnju poreza na dohodak ostvaren obavljanjem međunarođunarodnog pomorskog i vazdušnog saobraćaja*) potpisan 15. aprila 1967. godine u Atini, u origanalu na francuskom jeziku...Download