Manja slova Veća slova RSS

>

Pregled poreskih i carinskih propisa koji su doneseni u periodu od 1. januara 2003. 1. avgusta 2006. godine

Datum objave: 11.08.2006 12:24 | Autor: POREZI I CARINE

Ispis Štampaj stranicu


Pregled poreskih i carinskih propisa koji su doneseni u periodu od 1. januara 2003. 1. avgusta 2006. godine


I U periodu od 1. januara 2003. 1. avgusta 2006. godine doneseni su sledeći poreski i carinski propisi:

1- Zakon o finansiranju lokalne samouprave - ("Sl.list RCG", br. 42/03);
2- Zakon o carinskoj tarifi ("Sl.list RCG", br. 75/05);
3- Zakon o administrativnim taksama ("Sl.list RCG", br.55/03);
4- Zakon o porezu na promet upotrebljavanih putničkih motornih vozila, plovnih vozila, vazduhoplova i letilica ("Sl.list RCG", br.55/03);
5- Zakon o porezu na promet nepokretnosti - ("Sl.list RCG", br.69/03).
6- Zakon o porezu na premije osiguranja ("Sl.list RCG", br.27/04 i 37/04);
7- Zakon o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl.list RCG", br.28/04 i 37/04);
8- Zakon o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05);
9- Zakon o porezu na igre na igre na sreću i zabavne igre ("Sl.list RCG", br. 27/06);
10 Zakon o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list RCG", br. 27/06);
11- Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost - ("Sl.list RCG", br.21/03);
12 - Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona - ("Sl.list RCG", br. 21/03);
13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl.list RCG", br. 37/04);
14 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 80/04);
15 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl.list RCG", br. 80/04).
16- Zakon o izmjenama i dopunama carinskog zakona ("Sl.list RCG", br. 29/05);
17 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi ("Sl.list RCG", br. 29/05);
18 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl.list RCG", br. 76/05);
19 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", br. 76/05);
20 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG", br. 81/05).

- Pripremljena su i tri Predloga Zakona koji se nalaze u Skupštinskoj odnosno Vladinoj proceduri, i to:

1 Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona,
2 Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,
3 Predlog Zakona o poreskim savjetnicima.

II U navedenom periodu , pripremljeni su sledeći podzakonski akti, i to:

a) Uredbe:

1- Uredba za sprovođenje carinskog zakona ("Službeni list RCG", br. 15/03);
2- Uredba o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama ("Službeni list RCG", br. 82/05);
3- Uredba o postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list RCG", br. 22/03);
4- Uredba o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom ("Službeni list RCG", br. 22/03 i 62/04);
5- Uredba o postupku sa robom i putnicima na granici između Crne Gore i Srbije ("Službeni list RCG", br. 26/03 i 54/05);
6- Uredba o visini i postupku naplate naknade za usluge carinske službe ("Službeni list RCG", br.20/03, 62/04 i 54/05);
7- Uredba o postupanju carinskog organa sa robom za koju postoji osnovana sumnja da se njome povrjeđuju prava intelektualne svojine ("Službeni list RCG", br.25/05);
8- Uredba o izdavanju uvjerenja koja prate robu pri izvozu, uvozu ili tranzitu ("Službeni list RCG", br.41/05);
9- Uredba o bližem postupku i uslovima za otvaranje slobodnih carinskih prodavnica ("Službeni list RCG", br.43/05),
10- Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred organima carinske službe ("Službeni list RCG", br.20/03 i 62/04);
11- Uredba o promjeni načina obračunavanja i plaćanja akcize kod prometa duvanskih proizvoda sa Republikom Srbijom ("Službeni list RCG", br. 82/05);
12- Uredba o obrazovanju carinarnica i organizacionih jedinica u Upravi carina Crne Gore ("Službeni list RCG", br.42/02 i 31/04);
13- Uredba o određivanju iznosa prihoda na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkih lica za 2006. godinu ("Službeni list RCG", br. 1/06);
14- Uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 23/03, 26/04 i 31/05);
15- Uredba o visini troškova prinudne naplate poreskih obaveza (''Službeni list RCG'', br. 24/05).

b) Pravilnici:

1 - Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 65/02, 13/03, 59/04, 79/05 i 16/06);

2 - Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama ("Službeni list RCG", 18/02 i 9/06);

3 - Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobadjanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i medjunarodne organizacije ("Službeni list RCG", br.74/04);

4 - Pravilnik o utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV ("Službeni list RCG", br. 81/05, 2/06 i 10/06);

5 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za obračun poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 79/05 i 28/06);

6 - Pravilnik o obliku, sadžaju, načinu podnošenja i popunjavanja carinske deklaracije i zbirne prijave ("Službeni list RCG", br.16/03, 43/04, 2/05 i 14/05);

7 - Pravilnik o vrstama i načinu upotrebe carinskih obilježja ("Službeni list RCG", br.49/05);

8 - Pravilnik o uslovima i načinu nošenja oružja i municije ovlašćenih carinskih službenika ("Službeni list RCG", br.48/04);

9 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost ("Službeni list RCG", br. 6/06);

10 - Pravilnik o obliku i sadržini poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica ("Službeni list RCG ", br. 6/06);

11 - Pravilnik o korišćenju poreske olakšice po osnovu poreza na dobit pravnih lica u nedovoljno razvijenim opštinama ("Službeni list RCG ", br. 3/03);

12 - Pravilnik o obliku i sadržini godišnje prijave za obračunavanje i plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica ("Službeni list RCG", br. 6/06);

13 - Pravilnik o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Službeni list RCG", br. 3/05);
14 - Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje velikih poreskih obveznika (''Službeni list RCG'', br. 16/05);
15 - Pravilnik o obliku i sadržini prijave za registraciju poreskih obveznika (''Službeni list RCG'', br. 24/05);
16 - Pravilnik o načinu utvrdjivanja poreske osnovice putem procjene (''Službeni list RCG'', br. 36/05);
17 - Pravilnik o načinu prodaje imovine poreskog obveznika u postupku prinudne naplate (''Službeni list RCG'', br. 36/05, 73/05 i 33/06).

c) Uputstva:

1 - Uputstvo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa iz i na lična primanja po osnovu zaposlenja ("Službeni list RCG", br. 43/04);
2 - Uputstvo o uslovima i načinu pod kojima iznos carinskog duga, umjesto dužnika, može platiti treće lice ("Službeni list RCG", br. 19/04);
3 - Uputstvo o načinu sprovodjenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobadjanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost u slučajevima kada je to predvidjeno medjunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom ("Službeni list RCG", br. 34/03).


Napomena:

- Na osnovu prethodno navedenog proizilazi, da je u izvještajnom periodu doneseno 20 Zakona od čega je 10 novih, i 10 izmjena i dopuna Zakona, i pripremljena su tri Predloga Zakona koji se nalaze u Skupštinskoj odnosno Vladinoj proceduri.
- Takođe, doneseno je i 35 podzakonskih akata (15 Uredbi, 17 Pravilnika i 3 Uputstva).