Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Богетић Миогдраг, Подгорица

Датум објаве: 03.06.2010 11:03 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Питање:

ДОО ''5Б БОГЕТИЋ '' Подгорица,Октобарске револуције 120
ПИБ 02307375
ПДВ 30/31-02073-4
е-маил ; зоркаб@т-цом.ме, богетицм@т-цом.ме,
Жиро рачун 510-20074-55 ,
Тел. 020 601 925
Фаx 020 601 926
моб. 069 073 895 ; 067 673 895

Број; 21-10
Подгорица, 01.06.2010.

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
ПОДГОРИЦА
Тумачење

Молим вас да ми одговорите да ли новчане уплате из иностранства од старне оснивача свом Представниству у Црног Гори теба третирати као приход?
Наиме, инострано правно лице регистровало је код Привредног суда у Подгорици дио страног друштва ради испитивања трзиста. У Представниству у Црној Гори запослено је 3 радника. Све троскове Представниства у Црној Гори покрива матицна фирма из иностранства. Представниство у Црној Гори није факрурисало, нити наплатило ни једног еура.
Како третирати те уплате из иностранства, ако немају карактер повецања оснивацког улога, немају карактер позајмица, немају карактер кредитних односа.?
Ако те уплате третирамо као приход, да ли су дужни да се пријаве за ПДВ у случају да пређу износ од 18.000,00 еура?
У слуцају да се регистују за ПДВ имају ли право на одбитни ПДВ (струја, телефон, пот.материјал..) имајући у виду да не обављају никакву привредну дјелатност коју би наплатили?
Ако на крају обрачунског периода уплате из иностранства буду више од стварних трошкова, да ли је то добит Представништва?

Захваљујем на сарадњи.
БогетицМиодраг,дипл.ецц.

Одговор:

Поштовани г-дине Богетићу,

Одредбама члана 3 Закона о порезу на додату вриједност (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01...76/05 и “Службени лист ЦГ”, бр. 16/07) прописано је да се ПДВ плаћа на промет производа и услуга које порески обвезник врши у оквиру обављања своје дјелатности уз накнаду, као и на увоз производа. На новчане уплате које је дио страног друштва у Црној Гори добило од оснивача из иностранства, за финансирање иницијалних трошкова пословања, не постоји обавеза плаћања ПДВ у Црној Гори, под условом да се на основу вјеродостојне документације недвосмислено може утврдити да се не ради о плаћању услуга које подлијежу плаћању ПДВ. Порески обвезник, сходно одредбама члана 13 цитираног закона, је свако лице (правно или физичко) које самостално обавља дјелатност у складу са прописима, независно да ли је уписано у одговарајући регистар или другу прописану евиденцију, а које је за последњих 12 мјесеци остварило или намјерава да оствари опорезиви промет који је већи од 18.000 €. Лица која остварују промет мањи од 18.000 € нијесу по сили закона обвезници ПДВ (члан 42 Закона). Обвезник ПДВ, сходно одредбама члана 37 став 1 цитираног закона има право да приликом обрачунавања своје пореске обавезе (по мјесечној пријави), одбије ПДВ који је дужан да плати или је платио приликом увоза производа, ако је те производе, односно услуге употријебио или ће их искористити у сврхе обављања дјелатности за које се плаћа ПДВ. Сходно одредбама члана 2 Закона о порезу на добит правних лица (“Службени лист РЦГ”, бр. 65/01 и 80/04 и “Службени лист Ц.Г”, бр. 40/08 и 86/09) порески обвезник пореза на добит је резидентно, односно нерезидентно правно лице које обавља дјелатност ради стицања добити. Одредбама члана 3 цитираног закона прописано је да је резидентно правно лице лице основано у Црној Гори или које има сједиште стварне управе и контроле на територији Црне Горе. Нерезидентно правно лице је лице које није основано у Црној Гори и нема сједиште стварне управе и контроле у Црној Гори,а које своје пословање обавља преко сталне пословне јединице. Предмет опорезивања резидента, сходно одредбама члана 4 став 1 цитираног закона, је добит коју резидент оствари у Црној Гори и изван Црне Горе, док је предмет опорезивања нерезидента добит коју нерезидент оствари у Црној Гори (став 2 цитираног члана ). Одредбама члана 7 став 1 цитираног закона прописано је да основицу пореза на добит представља опорезива добит пореског обвезника. Опорезива добит се утврђује усклађивањем добити пореског обвезника исказане у билансу успјеха, на начин предвиђен овим законом (став 2 цитираног члана). Одредбама чл. 8 и 10 цитираног закона прописано је да се за утврђивање опорезиве добити признају приходи и расходи у износима утврђеним билансом успјеха, у складу са законом којим се уређује рачуноводство, изузев прихода и расхода за које је овим законом прописан друкчији начин утврђивања.

Срдачан поздрав,
Слободанка Цветковиц - савјетник у сектору за порески и царински систем