Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

>

Пита Павићевић Зоран, Подгорица

Датум објаве: 20.03.2009 10:35 | Аутор: Ивона Михајловић - администратор

Испис Штампај страницу


Питање

Молим вас да ми одговорите да ли је порез од нове године на уговоре о дјелу и закупнине 15 или 12 %. С постовањем

Одговор

Поштовани годподине Павићевићу,

Одредбама члана 16 Закона о порезу на доходак физичких лица (“Службени лист РЦГ” бр. 65/01, 37/04 и 78/06) прописане су врсте прихода од самосталне дјелатности које подлијежу плаћању пореза на доходак физичких лица, а које обухватају: приходе од привредне дјелатности, слободних занимања, професионалних и интелектуалних услуга и приходе од других самосталних дјелатности које нијесу основна дјелатност пореског обвезника, а повремено се обављају ради остваривања прихода. Пореском обвезнику који остварује приходе од повремених самосталних дјелатности (ауторски уговори и сл.), уколико не документује стварне расходе, признају се стандардни расходи у висини 40% од остварених прихода (члан 20 став 2 Закона). Основицу за обрачунавање и плаћање пореза чини нето приход, који представља разлику између остварених прихода и стварних, односно стандардних расхода пореског обвезника. Стопа пореза на ове приходе износи 15% од пореске основице (члан 48 став 5 Закона). На наведене приходе, сходно општинским прописима, плаћа прирез порезу на доходак физичких лица по стопи до 13%, осим за Главни град и Престоницу за које стопа износи до 15%. Основицу за обрачун приреза чини износ пореза који се плаћа на те приходе. Физичко лице које остварује уговорену накнаду, сходно одредбама члана 5 став 1 тачка 13 и члана 6 став 1 тачка 13 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени лист ЦГ“ број 13/07 и 79/08), обвезник је плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање у случају да није осигуран по другом основу (по основу запослења и др.). Основицу за плаћање доприноса, сходно одредбама чл. 9 и 10 цитираног закона, чини опорезиви доходак од самосталне дјелатности, у складу са законом који уређује порез на доходак физичких лица. Сходно одредбама члана 21 став 5 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за лица која остварују уговорену накнаду доприносе, на терет осигураника, обрачунава и уплаћује исплатилац уговорене накнаде приликом исплате накнаде, примјеном важећих стопа доприноса. Према томе, на приходе од уговора о дјелу не плаћају се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и доприноси за здравствено осигурање уколико је стицалац тих прихода већ осигуран, односно плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање по другом основу (нпр. запослење). Сходно члану 34 Закона о порезу на доходак физичких лица, приходима од имовине и имовинских права сматрају се приходи остварени од издавања у закуп покретне и непокретне имовине и приходи од временски ограниченог уступања ауторских права, права индустријске својине и других имовинских права. Уколико порески обвезник не документује стварне трошкове, признају се стандардни расходи у висини 40% остварених прихода од имовине и имовинских права (члан 35 закона) и опорезиви приход од имовине и имовинских права представља разлику између прихода и расхода насталих у истом пореском периоду. Чланом 49а цитираног закона о порезу на доходак прописано је аконтационо плаћање пореза на приходе од имовине и имовинских права током године, кад је исплатилац прихода правно лице или предузетник који је дужан да обрачуна и уплати порез при свакој усплати прихода, примјеном стопе од 15% на опорезиви приход из члана 36 закона. Одредбама члана 43 Закона о порезу на доходак прописано је да је лице које остварује приходе од имовине и имовинских права дужно да поднесе годишњу пореску пријаву (која се подноси до краја априла текуће године за претходну годину). Правилником о облику и садржини годишње пријаве за обрачунавање и плаћање пореза на доходак физичких лица („Службени лист ЦГ“ број 16/08) прописан је облик и садржина годишње пријаве за обрачунавање и плаћање пореза на доходак физичких лица.

Сектор пореског и царинског система