Manja slova Veća slova RSS

>

Pita Natasa Stjepanovic Nikoloska, Bar

Datum objave: 26.01.2010 13:11 | Autor: Ivona Mihajlović - administrator

Ispis Štampaj stranicu


PITANJE:

Postovani, Moje pitanje se odnosi na clan 21,stav1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim je propisano da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji poreski obveznik ostvari prodajom gradjevinskih objekata,zemljista....Da li se kapitalnim dobitkom smatra dobitak pri prodaji gradjevinskih objekata koji se knjigovodstveno tretiraju kao zalihe tj. izgradjeni su ili kupljeni radi dalje prodaje? Natasa Stjepanovic Nikoloska,Bar

ODGOVOR:

Poštovana,

U vezi vašeg zahjeva koji se odnosi na poreski tretman prihoda od prodaje nepokretnosti (knjigovodstveno su evidentirane kao zalihe), daje se sledeće m i š lj e nj e: Odredbama člana 7 stav 1 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. list RCG", br.65/01 i 80/04 i “Sl. list Crne Gore”, br. 40/08 i 86/09) propisano je da osnovicu poreza na dobit predstavlja oporeziva dobit poreskog obveznika. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti poreskog obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen ovim zakonom (stav 2 citiranog člana). Odredbama člana 21 navedenog zakona propisano je da se kapitalnim dobitkom smatra prihod koji poreski obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu zemljišta, građevinskih objekata, imovinskih prava, udjela u kapitalu i hartija od vrijednosti. Kapitalni dobitak, shodno odredbama člana 22 citiranog Zakona o porezu na dobit pravnih lica, predstavlja razliku između prodajne cijene imovine i njene nabavne cijene usklađene na način predviđen ovim zakonom. Shodno Međunarodnim računovodstvenim standardima (standard 2) prihodi od prodaje nepokretnosti koje su namijenje za dalju prodaju (knjigovodstveno su evidentirane kao zalihe) predstavljaju poslovni prihod, a ne kapitalnu dobit i predmet su oporezivanja porezom na dobit, kao i drugi poslovni prihodi. Prema tome, iz prethodnog navedenog proizilazi da se prihodi od prodaje građevinskih objekata koji se knjigovodstveno tretiraju kao zalihe (tj. izgradjeni su ili kupljeni radi dalje prodaje) smatraju poslovnim prihodom i predmet su oporezivanja porezom na dobit.

Srdačan pozdrav,

Sektor za poreski i carinski sistem